10 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1

  Uçu? plan? nas?l haz?rlan?r??

  Arkada?lar benim sormak istedi?im ?u:
  Acaba gerçek hayatta pilotlar uçuş plan?n? kule veya "Clearence Delivery" ye nas?l iletirler?
  Bizim online uçuşlarda yapt???m?z gibi bir?ey olmasa gerek...
  Te?ekkür ederim...

  Mustafa KARAPINAR

 2. #2
  Senior Member fatih.koz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29-11-2002
  Yer
  Istanbul, TR
  Mesajlar
  5.293
  Pilot iletmiyor zaten uçuş plan?n? , uçuştan uzunca bir süre önce havayolunun yetkili birimleri tüm haz?rl?klar? yaparak resmi mercilere ve yol boyundaki ilgili tüm hava trafik ünitelerine iletiyor plan? ( faks , telex yada bunlara benzer online sistemler ile )

  Pilot sadece uça?a binerken , binmeden hemen önce yada bindikten k?sa süre sonra ka??da dökülmü? plan? imzal?yor .

  Pilot kabinde haz?rl?klar?n? tamamlay?p mandala bas?p klerans istedi?inde çoktan plan? strip'e i?lemi? , geçece?i tüm istasyonlara ve ilgili mercilere ula?m?? oluyor .

  Umar?m aç?klay?c? olmu?tur .
  B. Fatih KOZ [ Istanbul / OnurAir / Flight Dispatcher - Uçuş Harekat Uzmanı ]

  [ Prepar3D v4.5 , Aerosoft Airbus Professional 320/321/330 , Leonardo Maddog MD8x , ActiveSky ]
  [ Asus TUF Gaming FX505DV : AMD Ryzen7 3750 4.0Ghz CPU / Nvidia RTX 2060 GPU / 16GB DDR4 Ram / 500GB M.2 SSD + 1TB HDD / Ms Sidewinder FF2 Stick ]

 3. #3
  Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey...


  Mustafa KARAPINAR

 4. #4
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.257
  asl?nda tüm bu i?leri pilotda yapmaz. bütün bu i?lerin arkas?nda görünmez kahramanlar olan dispatch'ler vard?r. Dispatch uçuşdan belirli bir zaman önce o uçuşun tamam? ile ilgili tüm verileri bir dosya halinde pilota verir.
  nedir bunlar?

  dispatch kendisine verilmi? uçuş ile ilgili olarak uçuşdan 2 saat önce bitecek ?ekilde bir çal??ma yapar. Uçu? ile ilgili olarak pilota verilmesi gereken NOTAM'lar, rotan?n en ekonomik ?ekilde haz?rlanmas?, slotlar?n ve izinlerin kontrol edilmesi, hava durumu raporlar?n?n al?nmas?. i?in masaba?? ks?m? çok önemlidir, burada gidilecek meydan?n durumu, uçulacak rotadaki hava trafi?i yo?unlu?unda kaynaklanabilecek gecikmeleri en aza indirmek , pilotun ihtiyac? olabilecek tüm veriler, yedek meydan seçimleri vb akl?n?za glebilecek her?ey, hatta ço?u zman baz? özel ?irketlerde yak?t hesaplar? dahil dispatchler taraf?ndan yap?l?r.
  Daha sonra tüm bu hazrlanan dökümanlar?n s?ras?na uygun olarak gerekli birimlere iletilmesi ve teyidi yap?l?r. (Fatih'in bahsetti?i ilgili birimlere iletmek) .Dispatch taraf?ndan belirlenen rota ayn? zamand Eurocontrol taraf?ndan i?leme al?n?r.

  Uçu?dan 2 saat önce uçuş ekibine bir briefing ?eklinde uçuş ile ilgili tünm bu notlar bilgiler bilinemsi gereken ?eyler anlat?l?r, planlar ve bilgiler dosya halinde pilota verilir ve imzalat?l?r. Sonra dispatch o uçak varaca?? yere gidene kadar yine bu uçakdan sorumludur.

  Pilotlar ise tüm bu bilgilere güvenerek son dakika planlamalar?n? yaparlar, uça?? set ederler.sonras? pilotlar?n i?idir.

  baz? havayollar?nda dispatchlerin görevleri uçuş yo?unlu?undan dolay? hafifletilmi? oldu?undan her pilot kendi seferi ile ilgili hava tahmin raporlar?, notam gibi baz? i?lemleri kendileri yaparlar.
  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 5. #5
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  29-10-2006
  Yer
  ISTANBUL, Turkey.
  Mesajlar
  1.095
  Mustafa Karap?nar arkada??m?z güzel bir soru haz?rlam?? Hakan hocam?z?n detayl? cevaab? için de teşekkürler bu konuda da eksik bilgimiz kalmad? sayenizde
  Erhan YALIM / Antakya '79
  intel i7 6700K 4.2Ghz O.C. - 32 Gb Corsair 3000Mhz DDR4 RAM - Asus GTX1070 O.C. Edition
  DCS 2.5 / F-A 18C - XPlane 11 - Boeing 737 Home Cockpit By Dreamflight737 - Prosim737 - ActiveSky XP - PFPX - TOPCAT

 6. #6
  Uçu? planlar#305; Briefing'e genellikle faks yolu ile iletilir.Internet üzerinden de plan yollama ile ilgili çal#305;#351;malar san#305;r#305;m yap#305;l#305;yor.Ayr#305;ca telefondan da uçuş plan#305;n#305; yazd#305;rabilirsiniz.Brifieng'de planlar#305; ilgili kontrol birimlerine iletir.

  Geçenlerde Delta B777 Chicago-London seferini DVD'den izledim, orada pilotlar uçu#351;; planlar#305;n#305;, uçu#351; ile ilgili tüm bilgileri zaten yerde temin ediyorlar.Uça#287;a bindiklerinde Data Link arac#305;l#305;#287;#305;; ile uçu#351; planlar#305;n#305; sorguluyorlar takiben yol müsaadelerini print out olarak al#305;yorlar yani yol müsaadesi için radyodan hiçbir konu#351;ma yapm#305;yorlar.
  Berk Bingol
  berk@aviationturkey.com
  www.aviationturkey.com

 7. #7
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  24-11-2006
  Yer
  ANKARA, Turkey.
  Mesajlar
  1
  arkada??m..
  gerçek hayatta, uçuş plan?n? haz?rlamak ve bunu yay?mlamak pilotun kendi sorumlulu?undad?r. uçuş plan?ndaki en ufak bir de?i?iklik, (kalk?? saatinden zorunlu rapor noktalar?n?n geçilmesine kadar) atc ye bildirilerek plana i?lenir. plan ilk haz?rland???nda kuledeki ilgili bölüme verilerek ilgili makamlara fakslan?r...
  pilots_do

 8. #8
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.257
  hangi uçuş planlar?ndan bahsetti?imizi unutmayal?m. konu ile ilgili yeterli bilgisi olan birisi uçuş tiplerine ve havayollar?na ait prosedürleri tek tek aç?klarsa , herkesin eksi?i tamamlanm?? olur;

  -ki?isel IFR
  -ki?isel VFR
  uçuş okular?, klüpler veya kendi uça??na sahip pilotlar?n plan haz?rlamas? ve bildirmesi

  -kurumsal IFR
  -Kurumsal VFR
  Havataksi veya i? jeti i?leten kurumlar veya ki?isel olarak i?jeti vb hava arac?na sahip olan ki?ilerin plan hazr?lamas? ve bildirmesi

  -havayollar? IFR
  havayollar?n?n kendi dispatch servisi yada özel olarak servis veren ?irketler taraf?ndan planlar?n haz?rlanmas? ve bildirilmesi.

  kim haz?rlar, nas?l haz?rlar, nas?l bir döküman doldurulur, kaç saat önce bildirilir, nereye faxlan?r, oraya faxland?ktan yada ba?ka bir yöntemle bildirildikten sonra nereye havale edilir nas?l bir i?lemden geçerek zman s?ralamas?nda yer al?r ve ATC haberdar olur?

  e?er sadece pilot haz?rlar ve gönderir dersek bu yanl?? de?il ama genele göre eksik bir ifade olur. O yüzden gerçekten s?ralama ve ilgili birimlerin isimlerini yazacak bir arkada? varsa, hali haz?rda havayolu pilotu, dispach veya özel pilot, herkes için faydal? bir bilgi olur.

  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 9. #9
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  17-04-2004
  Yer
  ANKARA, Turkey.
  Mesajlar
  118
  Merhaba,

  Türkiye havasahas? içinde herhangi bir uçuşa ba?lamadan önce yetkili ATS birimine bir uçuş plan? sunulmu? olacakt?r.ICAO Doc ANNEX-2 uyar?nca a?a??daki uçuşlar öncesinde uçuş plan? sunulmal?d?r:
  1-) Herhangi bir IFR uçuş
  2-) Herhangi bir VFR uçuş için.

  IFR ya da VFR olmas?na bak?lmaks?z?n,Türkiye havasahas? s?n?rlar? içerisinde yap?lacak her uöu? için kalk?? zaman?ndan en az 30 dakika öncesi,kalk?? meydan?ndaki ilgili AIS veya ATS birimine uçuş plan? sunulacakt?r.

  Uçu? plan? sunma amac?:

  a-) Hava Trafik Kontrol Tavsiye hizmeti sa?lamak,
  b-) Uçu? bilgi,ikaz,Arama ve Kurtarma hizmet önlemlerini kolayla?t?rmak,
  c-) Ulusal hava savunma amaçlar? için.

  Uçu? Plan Tipleri

  a-) Münferit Uçu? Plan? (FPL)

  Münferit her uçuş için bir uçuş plan? doldurulacakt?r.Hem birkaç uça??n kat?l?m?yla olu?an uçuşlar,hemde uçuşun her bir ayr? safhas?ndaki ara durakl? uçuşlar münferit uçuş say?l?r.

  b-) Sürekli Uçu? Plan? (RPL)

  Ayn? uçak i?leticisi taraf?ndan planlanan en az 10 IFR uçuş için sürekli bir uçuş plan? doldurulabilir.Ayn? amaçl? ve düzenli yap?lmas? planlanan bu uçuşlar? yerine getirmek için,ilk uçuştan en az 2 hafta öncesinden sürekli uçuş plan? sunulmal?d?r.

  Sunma Yeri

  a-) Bir uçuş plan?,havaalan?ndaki AIS veya ATS birimine veya Entegre Uçu? Plan? ??leme Sistemi (IFPS) birimine kalk??tan önce kaptan pilot ,?irketin temsilcisi veya yetkilisi taraf?ndan sunulmu? olacakt?r.

  b-) Kalk?? meydan?nda ATS birimi yoksa;uçuş plan? telefon,fax veya mümkün olan en yak?n haberle?me arac? vas?tas?yla mümkün olan en yak?n AIS veya ATS birimine sunulmu? olacakt?r.

  c-) Haberle?me kolayl?klar? mümkün olmayan yerlere veya yerlerden yap?lan VFR uçuşlarda;havaaraçlar?na ola?anüstü durumlarda hava trafik hizmetlerinin yap?labilmesi için;uçuş plan? önceden doldurularak otoriteye verilecektir.

  d-) ATS ve COM kolayl?klar? olan meydanlardan olmayan meydanlara yap?lacak uçuşlarda;bir ara duraktaki yerde harcanacak zamana bak?lmaks?z?n,ara duraklar olmas?na ra?men ayr? bir uçuş plan? sunulmu? olunacakt?r.

  UÇU? PLANININ DOLDURULMASI VE KABULU

  1-) ATC izninin ç?kar?lmas?n? h?zland?rmak için IFR uçuş planlar?;kalk??tan en az 30 dk ve en fazla 6 gün öncesi sunulmu? olacakt?r.

  IFR/GAT(genel Hava Trafik) uçuşlar?na dair uçuş plan bilgileri;tercihan do?rudan IFPS'e gönderilecek ya da kalk??tan önce AIS'e sunularak çekilecektir.

  2-) Uçak i?leticisi uçuş plan?n? göndermekten sorumludur.

  3-) AIS,uçuş plan?n?n do?ru bir ?ekilde aktar?lmas?n? sa?layacakt?r.

  4-) IFR uçuş planlar? 30 dk,VFR uçuş planlar? 1 saat geçerlidir.

  Ben özetle yazmaya çal??t?m buraya,ama plan ile ilgili detayl? hükümler Türkiye AIP'sinde Enroute bölümünde bulunmaktad?r.Merak edenler daha detayl? olarak kurallar? oradan ö?renebilirler.

 10. #10
  Uçu? Planlar? : Uçu? plan? sizin uçuş niyetinizi ve kontrollü bir uçuş için gerekli olan
  klerans iste?inizi ATCU (Air Traffic Control Unit)’ ya bildirir. Form CA48 gerekli bilgiyi s?ral? bir ?ekilde iletmenin uygun bir yoludur.

  a) Uçu? plan?, uçuştan önce sunulmal?d?r.

  1) Herhangi bir uçuşun tamam? veya bir k?sm? hava trafik servislerince sa?lanan uçuşlarda (kontrollü uçuş tan?m?na bak?n?z)
  2) Tavsiyeli hava sahas? içindeki IFR uçuşlarda
  3) Uçu? bilgi, ikaz ve arama kurtarma hizmetlerinin yürütülebilmesi için uygun ATS otoritesi taraf?ndan gerekli k?l?nd???nda belirli sahalar ve yollar boyunca tüm uçuşlarda,
  4) Olas? bir önleme durumundan kaç?nmak bak?m?ndan kom?u ülkelerin uygun askeri birimleri ve hava trafik hizmet birimleri ile koordine kurulmas? amac? ile uygun ATS otoritesi taraf?ndan gerekli k?l?nd???nda belirli sahalar ve yollar boyunca tüm uçuşlarda,
  5) Uluslararas? s?n?rlar? geçen tüm uçuşlarda (sadece FIR s?n?rlar? de?il)

  b) Repetitive uçuş plan? bulunmuyorsa, bir uçuş plan? ve kalk??tan önce ilgili ATS birimine veya uçuş s?ras?nda uygun bir ATS ünitesine veya hava yer kontrol istasyonuna verilir.

  c) ATS otoritesince aksi istenmedikçe kontrollü bir uçuş için uçuş plan? kalk??tan en az 60 dakika önce verilmelidir.(Okyanus Kontrol alan?na giren uçaklar için ilave kurallar uygulan?r- OCA) Plan uçuşta verilmi?se,

  1) Kontrol sahas? veya tavsiyeli sahaya girilecek noktaya,
  2) Bir hava yolu veya tavsiyeli rotan?n geçilece?i noktaya, ula?madan en az 10 dakika önce plan?n uygun ATSU taraf?ndan al?nmas? sa?lanmal?d?r.

  d) Bir uçuş plan? uygun ATS taraf?ndan ilgili görülen a?a??dakileri içermelidir :

  1) Hava arac? tan?tmas?
  2) Uçu? kurallar? ve Uçu? tipi
  3) Hava arac?n?n say?s? ve tipi ve türbülans kategorisi
  4) Teçhizat
  5) Kalk?? havaalan?
  6) EOBT (Estimated Off-Block Time)
  7) Seyir H?z?
  8) Seyir seviyesi
  9) Takip edilecek rota
  10) Var?? havaalan? ve toplam süre
  11) Alternatif havaalan?
  12) Havada kal?? süresi
  13) Uçaktaki ki?ilerin (ölüler dahil) toplam say?s?
  14) Acil durum ve hayati idame teçhizat?
  15) Di?erleri

  e) Elde olmayan sebepler hariç kontrollü olarak yap?lan IFR ve VFR uçuşlar için uçuş planlar?nda yap?lan de?i?iklikler mümkün olan en k?sa zamanda uygun ATS otoritesine bildirilmelidir. Di?er VFR uçuşlar? için, uçuş plan?ndaki önemli de?i?iklikler uygun ATSU ya mümkün oldu?unca çabuk haber verilmelidir.

  Not: Havada kal?? süresi ve uçaktaki toplam ki?i say?s? ile ilgili kalk?? s?ras?nda bir hata oldu?u anla??l?rsa bu çok önemli bir de?i?ikliktir ve rapor edilmelidir.

  f) Bir uçuş plan?n? kapama/var?? raporu: Aksi tavsiye edilmezse, ?ahsi bir var?? raporu haz?rlanmal?, radyo yada data ba?lant?s? yoluyla, uygun ATSU ya indikten hemen sonra var?? havaalan?nda herhangi bir uçuş yada pozisyon için, uçuş plan? verilmelidir. ATSU’ya var?? raporunun varmas?yla uçuş raporu kapat?lmal?d?r.?leti?im imkanlar?n?n k?s?tl? oldu?u bilindi?inde ve alternatif mesaj tutma olanaklar? olmad???nda, hava arac? taraf?ndan var?? raporuyla kar??la?t?r?labilir bir mesaj verilmelidir. Ne zaman bir var?? raporu istenirse , bunlar? kar??layamayacak trafik servislerinde ciddi hasara neden olabilir ve gerekli olmayan SAR i?lemlerini yapmaktan büyük masraflarla kar?? kar??ya kal?n?r. Hava arac? taraf?ndan haz?rlanan var?? raporu a?a??dakileri içerir:

  1) Hava arac? tan?m?
  2) Kalk?? havaalan?
  3) Var?? havaalan?
  4) ?ni? Havaalanı
  5) ?ni? zaman?

  Zaman: Koordine edilmi? evrensel zaman kullan?lmal?d?r ve gece yar?s?nda ba?layan 24 saatlik günün saat ve dakikas?yla ifade edilmelidir. Bu, bütün dünya çap?nda havac?l?kta kullan?l?r fakat hala Zulu zaman? veya GMT yi kullananlara da rastlayabilirsiniz. Bir zaman kontrolü ATC taraf?ndan yap?l?nca, bu en yak?n zaman olmal? (mesela 0942 ve 20 saniye 0941 ve 0941 ve 40 saniye 0942 olmal?d?r)

  ATC Klerans : Kontrollü uçuş veya kontrollü uçuşun bir k?sm?n? gerçekle?tirmeden önce ATC klerans? al?nmal?d?r. Böyle bir klerans uçuş plan?n?n ATCU ya verilmesiyle istenebilir. Kaptan pilot verilmi? klerans yetersiz ise düzeltilmi? klerans isteyebilir ve böyle bir düzeltilmi? klerans pratik ise verilecektir. ATC klerans?n?n, hava arac?n?n kalk??tan önce verilmesi normalde yap?lan ?eklidir. Genelde, yo?un havaalanlar?nda discrete klerans da??t?m s?kl??? özellikle ATC kleranslar? için kurulur. Klerans? okuyan radyo operatörü bütün olas?l?klar dahilinde bile olsa klerans veren ATCO olmayacakt?r. Klerans okumaya ba?lamadan önce “Ready to Copy” diye size sorulacakt?r. Cevab?n?z “Ready to copy” olmal?d?r haz?r oldu?unuzda. Klerans size okunacakt?r.Ald???n?zda klerans? tam olarak okuman?z gerekmektedir. E?er geri okuman?z hatal? olursa , operatör bütün klerans? size tekrar okuyacakt?r.

  Siz do?ru okuyuncaya kadar bu devam edecektir. Tekrar okunmas?n? istemeseniz de yada bir yer ismini hecelemesini isteseniz de profesyonelli?i zedeleyici bir ?ey yoktur. E?er tekrar do?ru okumazsan?z , bir kazada bir sonraki sorgulamada size okundu?u gibi klerans? do?ru anlamad???n?z belirtilecektir ve siz sorumlu tutulacaks?n?z. Hava Trafik Kontrolörleri’nin hatas?z olduklar?n? dü?ünmeyin. Bir ?eylerin yanl?? oldu?unu dü?ünüyorsan?z sorgulay?n.

  Uçu? plan?na ba?l?l?k : Hava arac?ndan ani bir hareketi gerektirecek bir acil durum gerçekle?mezse uçuş planlar?na mutlaka uyulmal?d?r. Böyle bir durumda ATSU hemen haberdar edilmelidir. E?er ortalama TAS seyir seviyesinde rapor edilen noktalar aras?nda de?i?iyorsa yada +/-5 % de?i?mesi bekleniyorsa uçuş plan?nda TAS ?n verildi?inden , ATCU bilgilendirilmelidir. E?er bir sonraki uygulanabilir rapor etme noktas? tahmini FIR s?n?r? yada var?? hava alan?na bildirilmi? olandan 3 dakika dan fazla gecikiyorsa ,düzeltilmi? uygun zaman ATCU ya iletilmelidir.

  VMC Alt?nda Havan?n Kötüle?mesi : E?er VFR uçuşu o anki uçuş plan? klerans? ile uyumlu VMC yi sa?layam?yorsa, hava arac?n? VMC de devam etmesini (ba?ka bir rota) yada havaalan? de?i?tirmesi yada ATC klerans istendi?i hava sahas?n? terk etmek için amended bir klerans elde edilemiyorsa da , bu ATCU’ya hava sahas?n? terk etme ya da en yak?n uygun hava alan?na ini? yapma gereklili?i konusunda ilgilileri bilgilendirmelisiniz. E?er bu önlemlerin hepsi uygunsuzsa, IFR klerans isteyin.

  Konum Raporlar? : Konum raporu verme i?inin bitirilmesi önerilmezse (genelde radar kontrolündeyken bu olur) raporlama konumuna vard?ktan hemen sonra bir kontrollü uçuş için konum raporu haz?rlamak zorunludur. Rapor noktay? geçme zaman?n? ve seviyesini istenen di?er bilgileri birlikte içermelidir. E?er SSR modu C do?ru olarak onayland?ysa konum raporundan irtifa/FL ç?kar?labilir. A?a??daki bir konum raporuna örnektir: “Turkish1997, Pole Hill, FL170, Dean Cross 46,next Glasgow.”

  Kontrollü Uçu?un Bitmesi : Hava Trafik Kontrol Servisi kontrollü bir uçuş bitti?inde mümkün olan en k?sa zamanda uygun ATCU’ya bildirmek zorundad?r. Bu olay hava arac? kontrollü bir hava alan?na ini? yapar yapmaz otomatik olarak yap?lacakt?r. (bir kontrol kulesi olan)

  ?leti?im Kesilmesi : 2 yönlü radyo ileti?iminin gerekti?i ATC klerans ile uygun çal??an hava araçlar?, ICAO annex 10 Cilt II ?artlar?na uymal?d?r. Bu havadan yere yap?lan ileti?im ekipman?n gereklili?ini belirler ve de de?i?ken havac?l?k telekomünikasyon network verilmi? radyo frekanslar?n? belirler (SELCAL hava yer sesli ileti?imi devam ettirebilecek ?artlar? kar??lar) Kontrol pilot veri a?? ileti?imleri oldu?u durumda , sesli konu?ma için gerekli pot sa?lam?? demektir.

  a)Uça??n ileti?im sistemi bozulursa (al?c? yada verici) bir kontrollü hava alan? da trafik patterninde uçarken, görsel sinyallerin verdi?i komutlar gözlenmelidir.

  b)E?er VMC ?artlar alt?nda yap?lan bir uçuş esnas?nda bu ar?za gerçekle?irse,(uçuş kurallar?na bak?lmaks?z?n- VFR-IFR ) uçak VMC ?artlar alt?nda uçmaya devam etmek zorundad?r veya en yak?n uygun hava alan?na ini? yapmal? ve uygun ATCU ya var???n? en h?zl? araçla rapor etmelidir.

  c)IMC ?artlar alt?nda yap?lan bir uçuş esnas?nda bu ar?za meydana gelirse, a?a??dakilere uyulmal?d?r;

  1) Bölgesel bir seyrüsefer anla?mas? taraf?ndan yasaklanmazsa (ICAO bölgesini düzelt), hava arac? son verilmi? h?z ve seviyesini korumal?d?r (yada daha yüksekse en dü?ük uçuş irtifas?n?). Hava arac?n?n ar?zas?n? rapor etmesini takip eden 20 dakika süre içerisinde uçuş plan?nda belirtilen zorunlu rapor noktas?ndan geçmeli ve planda belirtilen h?za ve seviyeye uymal?d?r.
  2) Mevcut uçuş plan? rotas?nda uygun alternatif havaalan?nda ,alternatif seyrüsefer yard?mc?lar?ndan ve, a?a??daki 3. maddeyle uyumun kan?tlanmas? istendi?inde, ini?e ba?lay?ncaya kadar bu ilk yard?m uygulanmal?d?r.
  3) En son al?nan tahmini var?? zaman?nda, 2’nci maddedeki seyrüsefer yard?mc?s?na var?? veya mümkünse yak?n?nda alçalmaya ba?lanmal?d?r.?ayet EAT al?nmam??sa uçuş plan?ndaki ETA’ ya göre alçalmaya ba?lanmal?d?r.
  4) Prosedüre göre normal alet yakla?mas? tamamlanmal?d?r.
  5) 3. maddedeki ETA’ ya veya EAT’a göre 30 dakika içerisinde ini? yap?lmal?d?r.

  Yasad??? Eylem : Bir hava arac? yasad??? bir eyleme maruz kald???nda (kaç?r?lma gibi) uygun ATC otoritesiyle ileti?im bu olayla ilgili otoriteyi haberdar etmek için kurulmal? ve herhangi bir olay, o anki uçuş plan?ndan sapma ATS nin bu uça?a öncelik vermesi ve di?er uçakla kar?? kar??ya kalmay? en aza indirgeyebilmesi için de kurulmal?d?r. Annex 2 nin B bölümü bu durumda kullan?lacak rehberlik notlar?n? içerir. Özellikle;

  a) Hava arac?nda aksi belirtilmedikçe,kaptan pilot mevcut rotas?nda ve seviyesinde devam etmeli,uygun ATSU veya radar taraf?ndan ikaz gelmedikçe bu rotay? muhafaza etmelidir.

  b) E?er önceden ona verilmi? rota/seviyeden ayr?lmaya zorlan?rsa , ATC’ye haber vermeden kaptan pilot (PIC) mümkünse a?a??dakileri yapmal?d?r;

  1) Avantajl? oldu?unda ve ?artlar izin verdi?inde uyar?lar? VHF acil durum frekas?nda vermeli (121.500 MHZ) ve di?er acil durum sistemlerini kullanmal? (SSR Squak A/7500, veri ba?lant?lar? vb. )
  2) DOC7030 da beyan edilen uçuşta meydana gelebilecek özel i?lem s?ralar?na uygun olarak ilerlemeli.
  3) E?er bölgesel bir prosedür uygulanm?yorsa IFR seviyelerinden farkl? olarak FL290 üzerinde 1000 ft yada FL290 alt?nda 500 ft olarak uygulan?r.

  Sivil Hava Arac?n?n önlenmesi : Her ülke kendi ülke s?n?rlar? içerisinde uçan hava araçlar? için tan?mlama ve önleme prosedürlerini belirleme hakk?na sahiptir. Önleme ile ilgili politikalar? belirlerken, bunun uçuş güvenli?i için önemli oldu?u dü?ünülerek, antla?ma ülkelerinin s?n?rlar? içerisinde önlenen uçak için kullan?lan görsel i?aretler, ?ikago kongresinde kararla?t?r?lan Annex 2, bölüm 1’deki maddeleri ile uyumlu olmal?d?r. Konsey, ayn? zamanda önleme prosedürlerinin birbirine benzer ?ekilde uyguland???ndan emin olmak için de özel öneriler olu?turmu?tur (paragraf 6.7 ye bak?n?z). Sivil hava arac?n?n kaptan pilotu (PIC) önleme yaparken, Annex 2 bölüm 2 deki,paragraf 6.7 de belirtilmi? görsel sinyal ve prosedürlere uymak zorundad?r.

  Uçu#351; Plan#305;n#305;n Yay#305;nlanmas#305; (Sunumu): Uçu#351; plan#305;, planl#305; bir uçu#351; ya da uçu#351;un bir bölümüyle ilgili ATSU’lara sa#287;lanan belirli bilgi olarak tan#305;mlanabilir. Duruma ba#287;l#305; olarak kalk#305;#351;tan önce ya da sonra, duruma uygun olarak “haz#305;rlanm#305;#351; #351;ekilde” ATSU’ya sunulur. Uçu#351;tan önce, hava trafik kontrolü için FP sunulduktan sonra PIC, klerans için bekler. FP, ATC’ye tavsiyesi için sunuldu#287;undan PIC uçu#351;tan önce, FP için onay almak zorundad#305;r.

  Kalk#305;#351; Öncesi: Di#287;er düzenlemelerin tekrarl#305; uçu#351; planlar#305;n#305;n (Repetitive Flight Plan-PRL) sunumu için yap#305;lmas#305; d#305;#351;#305;nda, kalk#305;#351;tan önceki uçu#351; planlar#305; havaalan#305;ndaki hava trafik servisleri rapor ofisine bizzat ya da telefonla sunulmal#305;d#305;r. E#287;er havaalan#305;nda böyle bir birim yoksa uçu#351; plan#305; telefon ya da teleks cihaz#305; ile, veya bu araçlarda yoksa havaalan#305;na servis veren veya servis için düzenlenmi#351; birime radyoyla sunulmal#305;d#305;r.

  a) Normal #351;artlarda , uçu#351; plan#305; kalk#305;#351;tan en az bir saat önce sunulmal#305;d#305;r.
  b)Okyanus CTA’sine clearance’#305;n ya da ak#305;#351; yönetiminin uygun oldu#287;u yerlerde, FP kalk#305;#351;tan en az 3 saat önce sunulmal#305;d#305;r.
  c)#304;stisnai durumlarda , ATC kalk#305;#351;lar#305; 30 dakika önceki FP’yi kabul eder, fakat PIC clearance yolunda ATC’nin önerebilece#287;i her #351;eyi kabul etmeye haz#305;rl#305;kl#305; olmal#305;d#305;r.

  Hava trafik ak#305;#351; yönetiminin uyguland#305;#287;#305; yerlerde genelde RPL ‘li programlanm#305;#351; uçu#351;lar#305;n kritik zaman#305; tahmini blok zaman d#305;#351;#305;d#305;r. ( EOBT ) ve bu da yolcular#305;n bindi#287;i noktadan düzenli hava sahas#305;na giri#351; zaman#305;na kadar ki ( dilim zaman ) taxi , kalk#305;#351; ve transit zamanlar#305;n#305; yans#305;t#305;r.

  Kalk#305;#351;taki Gecikmeler : Kontrollü bir uçu#351; için gecikmeler , EOBT ‘i 30 dakika a#351;an bir gecikme an#305;nda veya uçu#351; plan#305; sunulmu#351; kontrolsüz bir uçu#351; için bir saatlik bir gecikmede, uçu#351; plan#305; düzeltilmeli veya yeni bir uçu#351; plan#305; sunulmal#305; ve eskisi iptal edilmelidir.

  Tekrarl#305; Uçu#351; Planlar#305; (RPLs) : RPL’ler her haftan#305;n ayn#305; gün ya da günlerinde ve en az 10 kere ya da en az 10 günlük bir dönemde her gün düzenli olarak yap#305;lan IFR uçu#351;lar#305; içim kullan#305;l#305;r. RPL’lerde istikrar önemlidir. (sadece küçük de#287;i#351;iklikler kabul edilir).RPL’ler programl#305; hava servisleri için FP’lerin ana sunun metodudur. Hava trafik hizmeti FP’leri program#305;n her uçu#351;u için otomatik olarak aktif hale getirir.


  Berk Bingol
  berk@aviationturkey.com
  www.aviationturkey.com

Benzer Konular

 1. FS2004 offline AI trafikler nas?l haz?rlan?r?
  By admin in forum Offline uçuşlar ve AI trafik
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 05-12-2008, 17:10
 2. NTV Yak?n Plan
  By B737 in forum Genel konular
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14-08-2008, 13:18
 3. Plan
  By goktug in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01-09-2006, 19:18
 4. FS2004 offline AI trafikler nas?l haz?rlan?r?
  By hakan737 in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-07-2005, 15:46
 5. yak?n plan uçaklar
  By imported_admin in forum Screenshots
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 06-04-2005, 17:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •