Sayfa 5/7 İlkİlk ... 34567 SonSon
69 sonuçtan 41 ile 50 arası
 1. #41
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.525
  rica ederim arkada?lar, dedi?im gibi VOR yakla?mas?ndan çekinmenize gerek yok, sizi yemez

  yapaca??n?z tek ?ey OKlar? takip etmek, en basit anlam? bu.

  VOR yakla?malar?nda bilmeniz gekren ilave konulardan biriside ?udur hep akl?n?z? kar??t?ran ve s?kça sorulan

  "neden son yakla?ma course'u ile pist ayn? hizada de?il?"

  baz? meydanlarda , meydan?n veya VOR istasyonunun co?rafi konumu pist do?rudan gelmeyi mümkün k?lmaz.

  STRAIGHT IN LANDING olarak sonlanan VOR yakla?malar?nda yani piste olan aç? çok az veya pist do?rultusunda ise bilinki VOR pistin önünde veya arkas?nda pist ve yakla?ma hatt? ile ayn? hizada demektir.
  Straight in Landing olarak ini? izni olan meydan chartlar?nda yine chart?n sa? taraf?nda Circle to Land bilgileri görebilirsiniz.Bunun nedeni görü? veya hava ?artlar?n?n durumuna göre kontrolör sizden circle to land yapman?z? isteyebilir ama özel bir durum söz konusu olmad?kça bu da olmaz.

  E?er, son yakla?ma course pist ile ayn? hizada de?il sa??nda solunda hatta 90 derecede bile olabilir, buna OFFSET yakla?ma diyoruz. Bu bazen ILS'de de olabilir ama çok nadirdir ve sorun etmeye de?mez. OFFSET VOR yakla?malar?nda yakkla?man?n sonu yine Straight in Landing veya Circle To Land ile biter. Bu tamamen meydana ba?l?d?r. E?er böyle bir OFFSET yakla?mada chart?n alt?ndaki Straight in Landing hanesi minimum de?er veriyorsa bu, bu ?ekilde inmenize izin var demektir. O zaman MP yani missed approach noktas?na geldi?inizde (bu chartta profil diagram?nda piste yak?n bir noktada M harfi ile gösterilir) pisti görüyorsan?z gidip inebilirsiniz demektir.

  Yakla?ma profil diagram?nda M'den sonraki kal?n kesik çizgili ok "görerek uçuş" anlam?na gelir.

  e?er Straight in Landing "not autorized " yani izin verilmiyorsa (Ayn? bradaki chartlarda oldu?u gibi) M noktas?ndan sonra Circle To Land yap?l?r yani meydan turu.


  burada baz? ufak insiyatifler var elbette hem gerçekte hem FS2004'de ama bunlar için hava?artlar?n?n son derece müsait olmas? gerekli. E?er hava aç?k görü? iyi ise yukar?da anlatt???m gibi yakla?ma OFFSET olsa ve straight in landing'e izin verilmese bile emniyetli bir ?ekilde inilmesi mümkünse pilot görerek ini? izni alabilir. Ama dikkatinizi çekerim asl?nda olmayan bir uygulamaya göre yap?lan bir i?lem. ufak uçaklar için sorun olmayabilir ama bir havayolu uça?? için dikkatlice al?nmas? gereken bir riskdir.


  merak etti?iniz yapamad???n? tak?ld???n?z bir chart varsa onu ekleyin yada hangisi oldu?unu söyleyin onada bakal?m.
  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 2. #42
  Senior Member ta1dr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21-05-2002
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  893
  hacan hocam bir sorum olacak
  ak?am ilk defa bir AI jet ile online uçdum ( pervaneye ihanet ettim )
  saol olsun LTBB_CTR ve LTBA_APP yard?mc? oldular.
  LTBJ kalk?? ve direk bergo komutunu uygulad?m daha sonra LTBB_CTR 010 hdg verdi ve uygulay?p yoluma devam ettim.
  bergo nun 5-6 mil dogusundan gecerken LTBB_CTR proceed dirrect BIG VOR" komutu verdi.
  soru:bu komutu alan pilot big vor u için CRS degeri ne girmeli ? ben 180 ile VOR a yakla?d?m.

  di?er bir konu marmara denizi DENIZ intersection dan 5 mil güneyde LTBA_APP ini?in 06 olacag?n? söyledi ve bana hdg verdi daha sonra ba?ka bir hdg sonra bir anos ini? 06 olacak sizi xxx hdg siniz bulundugunuz hdg den 090 ve ILS establish

  ?imdi burda san?r?m ben yanl?? uygulama yapt?m APP ilk komutunu verdi?inde söyledi?i ba?a dönerken 060 ILS coursunu yakalamal?m?yd?m yoksa APP nin ILS establish komutunu beklemelimiyim ?

  ?imdiden teşekkürler.

  not:ATC arkada?lar yanl?? anlamas?nlar bunlar bilmedi?im konulard?r.Kendilerini ele?tirmek maksad?yla yazmad?m.
  Ahmet UÇAN-1969 Istanbul
  NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE

 3. #43
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.525
  esta?furullah hocam, verdi?imiz bilgiler i?inize yar?yor ve uygulamalrdaki sorunlar?n? çözüyorsa ne ala.

  tek tek cevaplayal?m;
  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">LTBJ kalk?? ve direk bergo komutunu uygulad?m daha sonra LTBB_CTR 010 hdg verdi ve uygulay?p yoluma devam ettim.
  bergo nun 5-6 mil dogusundan gecerken LTBB_CTR proceed dirrect BIG VOR" komutu verdi.
  soru:bu komutu alan pilot big vor u için CRS degeri ne girmeli ? ben 180 ile VOR a yakla?d?m.
  </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Asl?nda direk BERGO verdi?inde BERGO'nun 5-6 nm do?usunda olmaman?z laz?m ama olmu? i?te. Önce bunu sebebine bakal?m. Bunun birçok sebebinden biri uça??n?z? analog olmas? olabilir.Bu durumda intersection'lar? tam olarak bulmak ve DIRECT INTERSECTION yapmak son derece zordur. Analog s?n?f?na girmese dahi kabiliyeti aç?s?ndan FMC'si olmayan her uçakda ayn? sorun ya?anacakt?r.
  Bunun çözümü ancak bir FMC veya GPS ekran?ndann INTERSECTION'u bularak olabildi?ince do?ru bir ?ekilde bu noktan?n üzerine gitmektir. FMC'den direct to olabilir veya GPS'den nearest kullan?labilir. INS kullan?yorsan?z oda i?e yarar ama önceden set edilmemi?se bunu girmek biraz vakit alacakt?r ayn? ?ey GPS içinde geçerli oldu?undan sadece FMC bu anda en pratik cihazd?r. Ama di?er türlü bunlar yoksa Intersection'a direk gitmek hakikaten zordur.

  Navigasyonel olarak e?er bir Intersection'a gitmek istiyorsak'da o intersection'a ait olan bir havayolunu, buna ba?l? bir VOR uzakla?ma yada yakla?ma ba??n? keserek rotaya oturup VOR'a olan mesafesini bulmak pilotaj aç?s?ndan daha keyifli ve verimlidir.

  yinede 5nm civar?nda olmak sorun edilebilecek bir ?ey de?il an az?ndan kalk??'da 25nm olmas?nda yani hiç bulamamaktan iyidir

  BERGO'ya gelirken e?er ATC; "DIRECT BIG" komutun verirse ilk yap?lcak i?-ki asl?nda kalk?? prosedüründe bu noktalarda ayarlanmas? gereken ikinci VOR olan BIG'i NAV2'ye set etmektir. Böylece RMI göstergesinden ibreyi takip ederek do?ruca BIG'e dönmü? olursunuz. ATC bulundu?unuz yerden direk BIG dedi?i için art?k bir airway'i kesmek ve ona uymak zorunda de?ilsiniz. Ancak BIG'den sonra plana göre hangi uygulanmas? gereken yol veya rota varsa ona uyacaks?n?z demektir-aksi gelmedikçe yani radar vector vs gibi bir emir.

  Dolay?s? ile BERGO'y? geçerken gelen DIRECT BIG'de kullan?lacak instrument NAV2 oldu?undan RMI göstergesi yada HSI' yard?m? ile uça?? HDG vererek bu istikamete döndürece?inizden Course'a gerek yok.

  sadece tercihen e?er bu rota için VG80 yoluna yak?nsan?z, HDG'i VG80'i kesecek ?ekilde ayarlay?p (10nm ileride kesecek gibi mesela) VG80'e ister IMR'dan radial 006 ile yada NAV1'e yine BIG'i set ederek 006 derece inbound hdg'i ayarlayarak (R183) rotaya oturmu? olursunuz. Bunu sadece bu yola 5-6 nm yak?nken dü?ünün ama 10nm'den bunu yapman?za gerek yok.Direct BIG yap?n.

  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">di?er bir konu marmara denizi DENIZ intersection dan 5 mil güneyde LTBA_APP ini?in 06 olacag?n? söyledi ve bana hdg verdi daha sonra ba?ka bir hdg sonra bir anos ini? 06 olacak sizi xxx hdg siniz bulundugunuz hdg den 090 ve ILS establish

  ?imdi burda san?r?m ben yanl?? uygulama yapt?m APP ilk komutunu verdi?inde söyledi?i ba?a dönerken 060 ILS coursunu yakalamal?m?yd?m yoksa APP nin ILS establish komutunu beklemelimiyim ?
  </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  ATC yakla?ma için radar vectors verirken talimatlar? kesin ve net olarak vermek zorundad?r, bu talimatlarda ?üpheye veya yoruma neden olacak bir ifade olmamal?d?r. Bu yüzden ATC talimatlar?nda her bir kelimeyi do?ru olarak dinlemeli ve komutun tamam?n? s?ras? ile uygulamal?y?z.

  ATC size bir dizi HDG verdikten sonra sola 090 ba? ile ILS'e serbestsiniz dedi?inde bu ba? ile 06 ILS (veya LOCALIZER) hatt?n? keseceksinzi demektir. Burada art?k ba?ka bir komut beklemeye gerek yoktur. sola 090 (ben burada sola dönü? oldu?unu tahmin ediyorum) dereceye dönüp 06 LLZ (localizer)'e establish olabilirsiniz. Ba?ka bir komut beklemenize gerek yok. Establish'den önce herhangi bir ?ey belirtilmedi?i için yani resport establish localizer gibi (burada yok olarak varsay?yorum) siz 06 ILS'i yakalad???n?z andn itibaren ILS yakla?mas?na ba?layabilirsiniz. Komutun devam?nda report full establish olabilir, bu durumda full yani localizer ve glide slope'a establish oldu?unuzda bunu ikaz edersiniz. E?er herhangi bir ikaz yok sadece clrd establish denmis ise siz yakla?maya devam edin, ATC 4-5 n kala size clrd to land diyecektir.
  Burada s?ralamalr yada komut sinsilesi neyin rapor edilece?ini neyin edimeyece?ini belirler. kelime oyunu gibidir biraz.
  CLrd Establish demek , ILS'e serbestsiniz demek, REport ile ilgili bir ifade olma??? için rapor etmeniz gerekmiyor-ATC taraf?ndan istenmedikçe.
  CLRD LOCALIZER establish, size sadece localizer'e yani pist orta hatt?na serbest b?rak?yor, glide slope'a de?il, e?er sizi Glidepath'e geldi?inizde ATC size hala izin vermemi?se siz ini?i iptal edip ATC'yi ?ikayet edebilirsiniz )) o yüzden herzaman komutun devam?nda call full establish gibi bir ibare olabilir.

  yanl?? yapt???n?z (yada yapmad???n?z tam anlamad?m sorudan çünkü bana do?ru yapm?s?n?z gibi geldi) ATC bir dizi HDG verdikten sonra son verdi?i ba?? muhafa edip 06 ILS course'unu yakalam?? olsan?z dahi son bir dönü? emri beklemeniz olabilir.


  akl?n?za tak?lan her soruyu sorun vaktim oldukça cevaplayaca??m.
  verdi?im cevaplarda anlamad???n?z yer varsa çekinmeyin yine sorun çünkü soru cümlesinden anlad???m ?ekilde cevapl?yorum belki ben yanl?? anlam???md?r.

  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 4. #44
  Senior Member ta1dr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21-05-2002
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  893
  hakan hocam cok teşekkür ederim ac?klamalar için
  bu topigi asl?nda döküman haline getirmek laz?m

  bergo da 5 mil doguda olmam?n sebebi ATC 010 hdg verdi bende FSNAV dan bakt???mda kar??mda IMR ye gelen trafik vard? o yüzden

  birde iyi tahmin etmi?sin ben FMC (sevmiyorum ac?kcas? pilota bir i? kalm?yor FSNAV a da merak etti?imden bak?yorum) kullanm?yorum uçakda analog DC 9 IK Flight1
  asl?nda NAv1 ve Nav2 ile olan navigasyon bana heyecan veriyor

  ak?am vakit bulursan gene online olacag?m ama birde benim p?rp?r? (model uçag?) haz?rlamam laz?m malum hafta sonu uaçar?m.
  Ahmet UÇAN-1969 Istanbul
  NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE

 5. #45
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  10-12-2005
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  537
  hakan abi ben de çok teşekkür etmek isterim. özellikle chartlardaki alt kö?ede bulunan "circle to land" k?sm?n? da aç?lad???n için. bir de bir sorum olacak. VOR yakla?mas?n? örne?in burada van voru bir nedenle dme vermedi?inde mi uyguluyoruz. yani genellikle app chartlar?nda vor dme nin yan?nda vor yakla?mas? da var. bu durumda tabii ki VOR DME yi kulanmak daha mant?kl?.
  tekrar çok teşekkürler.
  1982-?stanbul
  gökhan morkan
  We can not \'Ctrl+z\' in life

 6. #46
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.525
  Chartlardaki çe?itlilik o meydanda di?er bir navigasyon cihaz?n?n gayrifaal olmas? halinde ve/veya ATC'nin talebi halinde ve/veya Meydana yakla?ma yönü ile ilgilidir.

  Baz? chartlarda VOR ve NDB yakla?mas? ayn? ?ekilde yap?ld???nda VOR NDB, baz?lar?nda ILS yakla?mas?nda NDB'dende faydan?ld??? için ILS-NDB gibi ibareler yer al?r. bunlar zamana zaman birbiri ile ilintili zaman zaman alternatif yakla?malar? içerir.

  yeri gelmi?ken ve merak ediyorsan?z NDB yakla?mas?n? ele alal?m  Havac?l?kda gelişen teknoloji ile beraber art?k asl?nda NDB yakla?malar?na çok nadir meydanlarda rastl?yoruz. Hassas olmayan yakla?ma biçimlerinden biri olan NDB'de (non precision approach) bütün i? RMI'den yada HSI'dan ndb istasyonunu takip etmektir. Ne kadar uçarsan?z uçun, NDB yakla?mas?yla belki hiç kar??la?mayacaks?n?z.

  burada ilk yap?lacak i? meydan üzerine gelmek ve do?ru bir holding'e girmektir. chart?m?za göre nereden gelirseniz gelin en fazla FL130 olacak ?ekilde VAN NDB üzerinde do?ru uzakla?ma ba?? için bir tur beklemeye giriyoruz. (yüksek gelirseniz holding'de alçal?yorsunuz).

  258derece inbound ile VAN NDB'ye gelip 274 derece outbound ile NDB'yi terkediyoruz ve FL100'a alçal?yoruz. Burada bir procedure turn uygulamas? var.
  alttaki profil diagram?nda "start turn at 3min" diye bir ibare var. bu inbound dönü?ünü 3. dakikada yapmam?z? istiyor. dolay?s? ile 2 dakika boyunca NDB'den outbound uçuyoruz, sonra sa?a 319dereceye dönüp 1 dakika uçuyoruz ve 3. dakikada sola 139 dereceye dönüp 094 ba? ile NDB'yi kar??l?yoruz.
  094 ba? ile yine uça??m?z?n tipine göre ve h?z?na göre alçal?yoruz .biz C categorisi olal?m ve bu nedenle 180knt ile 6900ft'e alçalal?m. NDB üzerine geldi?imizde pisti görüyorsak (profil diagram?nda M, NDB'yi i?aret eden koni üzerinde)

  Bu yakla?madaki sorun NDB üzerindeki turlu yakla?mada örne?in 03 pisti ise önce sola (meydan?n sa? taraf? meydan turuna kapal? unutmayal?m) 03 pisti boyunca uçuş sonra soldan tekrar 03 pisti için rüzgar alt? ve devam?nda esas bacak , son yakla?ma ?eklinde ini? yap?yoruz.
  Gördü?ünüz gibi zahmetli, uzun ve yorucu bir uçuş! özellikle son k?sm?.
  NDB'nin kötü taraf? bu cihaz meydan içindedir, dolay?s? ile meydan turu için i?i çok uzat?r.


  ama VOR yakla?mas?na bakarsak o biraz daha insafl?d?r;  VOR yakla?malar? NDB'ye nispeten daha çok kar??la?aca??n?z bir yakla?ma biçimidir ama yinede non precision yani hassas olmayan yakla?mad?r. neden VOR yakla?mas? varda ILS yok derseniz, ILs pahal? bir cihazd?r ve trafi?i çok olmayan co?rafi yap?s? müsait olmayan yerlere konmaz. VOR yetiyorsa ILS'e 3-5 uçak için gerek yoktur.

  Elimizdeki VOR yakla?mas?n?n di?er anlatt???m VOR yakla?mas?nda fark? uygulama prosedürüdür. Burada olmayan di?er VOR yakla?malar?da NDB'de oldu?u gibi ama bu sefer VOR'a göre haz?rlanm?? DME'li veya DME'siz procedure veya race track tipleridir.
  Elimizdeki örnek ise Tear Drop cinsi bir yakla?mad?r.

  Burada da yine yapmam?z gereken sadece chart? al?c? gözle incelemek oklar?,profil diagram? takip etmektir.

  nereden gelirsek gelelim e?er yüksek geldiysek alçalmak için uygun irtifa olan FL130'da geldiysek uygun ba?da ayr?lmak için VAN VOR üzerinde beklemeye giriyoruz.

  beklemede VAN VOR'una 258 derece inbound ile geldikten sonra uça??m?z?n tipine göre e?er CAT A-B isek yani küçük genel havac?l?k yada bölgesel havac?l? tipi dönü yar?çap? ve son yakla?ma h?z? küçük bir uçak isek VAN VOR'dan 258 derece ile ayr?l?yoruz.
  E?er uça??m?z CAT C-D ise yani a??rl???na, bal? olarak dönü? çap?na ve son yakla?ma h?z?na göre bir havayolu jeti ise 274 ba? ile VAN VOR'dan uzakla??yoruz ve FL100'a alçal?yoruz.

  bu bacakdaki uçuş süresi uça??n tipine göre3 veya 3 dakika olmak zorunda. FL100'a alçalmak için süreyi sonuna kadar kullanman?za gerek yok. 1 dakikan?n sonunda da FL100'a alçalm?? olabilirisiniz (3000fpm olur ama olmaz de?il !) ama son yakla?maya dönmeden FL100'?n alt?na inmiyorsunuz.

  categoriye göre 3 veya 2 dakika uçtuktansonra soldan dönü?le 066 inbound curse 'u ile VAN VOR'a do?ru uçuyor ve yine uça??n tipine göre M noktas?n? uygun h?z ve irtifada keserek meydan turunu at?yor, iniyoruz.

  her iki yakla?mada da chart'da bir h?z limiti konmam?? ama ba?z chartlarda maximum speed 185 KNT ?eklinde bir ibare görürüseniz ?a??rmay?n.

  buradaki yakla?malarda tavsiyem h?z?n?z? yine 200-180knt civarlar?nda ve uygun flap konfigurasyonunda tutman?z.


  Chart'da merak edebilirsiniz, en üstte sa? kö?ede bir diagram var baz? rakamlar var üzerinde. bu MSA , minimum safe altitude digaram?d?r. Dairenin derecelerle kesti?i yönlerinden meydana yakla??rken VAN VOR'una en az hangi irtifalarda gelece?inizi gösterir. bu derecelerden yakla??rken bu irtifan?n alt?na inmeyin demektir.  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 7. #47
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  10-12-2005
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  537
  hakan abi di?er chartlar? da aç?klad???n için çok teşekkürler. kafam?zdaki soru i?aretleri kalk?yor yava? yava?.
  1982-?stanbul
  gökhan morkan
  We can not \'Ctrl+z\' in life

 8. #48
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  30-06-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  581
  Selamlar,

  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">onun linkini bir kez daha verebilirmisiniz haz?r yeri gelmi?ken bu konu ile beraber. arkada?lar?n i?ine yarayacakt?r.

  <div align="right">Originally posted by hakan737 - 16/08/2006 : 22:20:51</div id="right">
  </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Download edilebilir halini Evrim Sutel'e veriyorum. O, download edilebilir bir yere kopyup URL'ini yazacak. Aciklama icin de FLYTHY sayfasindaki bir topic'e link var. Tekrarlamasi uzun geldi simdi. Biraz karisik gorunuyor ama aslinda oldukca basit. Yine de sorulariniz icin bana MSN'den yada mail ile (Adresler ayni) ulasabilirsiniz. Uyarmadan edemeyecegim bir iki BUG mevcut. Sirf kendim kullandigim icin gidermeye usendim ama duzeltirim yakinda. JPG destegini de kaldirmak gibi bir planim var zira acrobat yerine kullanilan program oldukca hizli.

  http://www.flythy.com/forum/topic.as...rchTerms=chart

  2 - numarali baslik
  Turgut Hakki Ozdemir
  1979 - Istanbul/Kadiköy

 9. #49
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  19-03-2003
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  166
  Say?n adminci?im[^], Biber hocam sizden bir ricam var. Hakan Hocam?z?n son yaz?s? egitim aç?s?ndan önemli bir kaynak olmu?. Kendisinin bu yaz?s?n? al?p kilitli üst konu olarak eklemenizi rica ediyorum sizden. Umar?m herkes benle ayn? fikirdedir.

  [img=right]http://flynet.en-studios.de/signatures/CAI102.png[/img=right]Sayg?lar?mla

  Yalç?n YETG?N
  Tk802 Kelaynak
  Yalyet

 10. #50
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  30-06-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  581
  Selamlar,

  Katiliyorum. Uzunca ama faideli
  Turgut Hakki Ozdemir
  1979 - Istanbul/Kadiköy

Benzer Konular

 1. FS9'da kaybolan meydanlar!!
  By hakan737 in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 16-04-2011, 02:42
 2. Avsimdeki eksik meydanlar
  By mehmetali in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08-01-2010, 21:13
 3. kapal? meydanlar!!!
  By tk1550 in forum Genel konular
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 16-04-2007, 21:50
 4. Istanbul VFR - meydanlar
  By imported_admin in forum Screenshots
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12-01-2005, 01:40
 5. Türkiye'deki meydanlar?n ILS durumlar?
  By uuzgan in forum Genel konular
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-10-2004, 11:54

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •