Sayfa 4/7 İlkİlk ... 23456 ... SonSon
69 sonuçtan 31 ile 40 arası
 1. #31
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  29-07-2002
  Yer
  Izmir, Turkey.
  Mesajlar
  4.233
  Hakan hocam, ben de chart kullanm?yorum, en az?ndan bas?l? chart kullanm?yorum. Uçu? esnas?nda da jeppview'a sürekli girip ç?kmak makinemi helak etti?inden kolay?n? buldum. Meydana ait chart? inceliyorum ve özellikle son yakla?ma profilini ve go around prosedürünü önümdeki deftere not al?yorum olay bitiyor.

  Geçen ak?am bir arkada??n C2 s?nav? vard? s?nav? yapan dahil hepimiz çok güldük.
  Apronda park halindeyim ATC ile temasa geçtim. IFR plan onay? istedim.
  ATC : VIP035 pls confirm you have charts.
  VIP035 : negative sir we don't have charts.
  ATC : in that case you need vectors.
  VIP035 : thats negative too.
  ATC : Arslan are you kidding?
  VIP035 : No sir I don't have charts on board but I have all procedures written on my notebook.
  Arslan \"scenery koleksiyoncusu\" Türegün
  35,5 // 1966

 2. #32
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  01-05-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  1.134

  Hakan Hocam VAN i ele alalim istersen,

  Turkiyede VOR olarak en gicik kaptigim alanlardan birisi
  Etrafinin daglarla sarili olmasida ayri bir olay,

  Sanirim en zor alanlardanda birisi VAN, Yada bana oyle geliyor sevmedigimden,
 3. #33
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  01-05-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  1.134

  Hakan Hocam VAN i ele alalim istersen,

  Turkiyede VOR olarak en gicik kaptigim alanlardan birisi
  Etrafinin daglarla sarili olmasida ayri bir olay,

  Sanirim en zor alanlardanda birisi VAN, Yada bana oyle geliyor sevmedigimden,
 4. #34
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.525
  pekala, madem bir i?e ba?lad?k sonunu getirelim. VAN en zorlu VOR yakla?mas?ndan birisidir. yani bitirme s?nav? desek yeridir. VOR yakla?malar?nda iki tür sonlanma biçimi vard?r.

  1- straight in landing
  2- circle to land

  Straight in landing ad?ndan da anla??ld??? gibi do?rudan ini? demektir yani pisti kar??lar ve inersiniz.

  circle to land ise pist görü? noktas?na kadar gelip, pisti kar??lay?p sonra bir meydan turu atarak ini? yapmak demektir.

  VAN yakla?malar?n?n içinde bir tane seçelim.Buradaki 4 yakla?ma ?eklinden sadece 1 tanesinde chart'da yaz?l? olmamas?na ra?men e?er hava ?artlar?, görü? mesafesi müsait ise "görerek yakla?ma" yap?lmas?na müsaade edilir. oda ARC DME yakla?mas? olan 2 chartd?r.

  Chartlar?n aras?ndaki fark nedirki 4 tane var?
  1. chart VOR DME1; VORDME chart?d?r do?rudan meydan üzerine gelinerek pistin iki tara? içinde circle to land yap?labilir

  2. chart VOR DME2;VOR ARC DME yakla?mas?d?r, 03 pisti için uygulan?r


  bu iki chartdaki yakla?mada Meydan üzerine gelmeyi zorunlu k?lmaz

  3. chart NDB; meydan üzerinden NDB yakla?mas?d?r.VOR ve NDB ayn? yerde oldu?undan hangisi gayr? faal ise di?erini kullan?rs?n?z.bir tür prosedür dönü?ü içeren yakla?mad?r.
  4. chart ise yine meydan üzerinde VOR yakla?mas?d?r.

  dikkat ederseniz son 2 sinde DME'den bahsetmedim zira yoklar.

  circle to land için bilmeniz gereken bir ba?ka bilgiyide vereyim bu arada. Kontrölör e?er bir meydanda sadeebir pist yönü için yay?nlanm?? yakla?ma yolu olsa dahi pistin di?er yönü için size ayn? yakla?may? verebilir ancak bunu;

  "cleared to circle to land rwy21 with ARCDME appr for rwy03"
  buradan demek istedi?i 03 pistine alçal?yor gibi yapacaks?n?z ama meydan turuna pist üzerinden 21 pisti için gireceksiniz.


  dikkatimizi VOR DME2 chart?na verelim önce;

  chart? iyice inceleyelim. burada chart bize gerekn tüm bilgileri vermektedir. bir chart? incledi?inizde emin olun orada yazna her?eyin bir anlam? vard?r, hiçbir rakam, i?aret sadece ho? dursun buras? dolsun diye de?ildir. mutlaka bir anlam? vard?r.

  yakla?ma fiximiz DAMAR'dan ba?l?yor. DAMAR'a nas?l gelece?iz. HErhangi bir mesafeden-ki zaten rotam?z bizi asl?nda buraya do?ru getirecektir, NAV1'i 115.20'ya ayarlay?p Course'u R270 yada inbound hdg 090 derecey ayarlarsak, önce gidece?imiz yolu ayarlam?? oluruz. DAMAR VAN'a 14nm mesafededir. Bunu DAMAR'?n alt?ndaki D14'den anl?yoruz.Haritalardaki D, DME yani mesafe demektir.enroute haritada nereden oldu?unu ok i?areti gösterir burada mesafe al?nacka tek yer VAN'd?r ama çok VOR olursa o zaman bu D'nin yan?nda hangi VOR'Dan oldu?unu gösteren bir not olacakt?r örne?in VAN D14 olarak.
  Tüm bu yakla?mada e?er bir speed restriction verilmemi?se uça??n?z?n konfigurasyonuna göre bir h?z belirleyebilirsiniz ma önerim yakla?aman?n son anlar? olaca?? için süratinizi 200knt'?n üzerinde tutmay?n.200-190knt ve 5 dereceye kadar flap emniyet için idealdir bana göre.
  chart?n en alt sol k?sm?nda straight in landing için no autrorized yani izin verilmedi?ini, ama sa? tarafta circle to land için gerekli sürat ve karar irtifas? minimalar?n? görebiliyoruz. ayr?caburada küçük bir not var R040 ile R210 aras?nda yai meydan?n sa? taraf? meydannturu için yasak çünkü yüksek tepeler var.
  uça??m?z bir havayolu uça?? oldu?u için s?n?f? C veya D yani son iki sat?rbiz 180knt ile karar noktas?na gelirsek irtifam?z 6900ft 205le geleceksek 7200ft olmak zorunda.

  e?er yakla?may? kaç?r?rsak hem yukar?da aç?klama olark missed appr'da hemde profil'in alt?nda k?sa tafile bu prosedür yer almakta;
  hemen sola dönerek R270 VAN ile FL110'a t?rman ve DAMAR'da bekle.


  Chart?m?z bize DAMAR'da en az FL110'da olmam?z? söylüyor de?ilsek DAMAR üzerinde hold aparak FL110'a alçal?yoruz.ARC DME oalca?? için NAV2yide 115.20'ye ADF'i 397ye ayarl?yoruz. DAMAR ile D12.0 aras?nda bir 1 rakam? var bu bize chart?n üzerinde bir yerde 1 nolunot oldu?unu gösteriyor, hemen yukar?da diyorki 09 derece ile 2.0 nm mesafede 9000ft'e alçalman?z laz?m.Bu limit, yani 9000ft'in alt?na inme. D12.0'da uça??m?z? önce sa?a sonra sola yat?rarak bir dönü?e ba?l?yoruz.
  buradaki amaç DME göstergesindeki 12nm'yi muhafa ederek bir dönü? yapmak. ARC DME dönü?leirnde uça??n?z? normaldeki gibi 30 derece yat?rman?za gerek yok genelde 10-15 derecelik bir yat?? size yetecektir ama sizde elle müdahale edebilirsiniz 12DME rakam? art?yorsa yat??? artt?r?n, azal?yorsa yat??? azalt?n. bu esnada NAV1 için course'u 047 inbound hdg'e getirin.(R227 derece)
  ARC dönü?ünü 9000ft'de muhafaz edin.
  NAV2 göstergesine bakarak ibre 237 dereceyi gösterdi?inde sola dönü?ü artt?r?p D10 VAN Vor R227 (047 inbound hdg)'i yakalay?n.

  ?imdi meydana do?ru gidiyoruz, hemen alçalma profilinden takip ediyoruz.Chart diyorki D5.0'? 7200ft ile geçin, buna göre alçalmaya ve sürat ayarlamaya deam ediyoruz.ard?ndan D3.5'u 6900ft ile geçmemizi istiyor varyomuzu ona göre yap?yoruz.

  ?imdi burada heaplama yapmak için ?u rakamlar var;
  profilin alt?nda kesik çizgiler aras? verilmi?, bunlar her ik kesik çizgi aras?ndaki mesafe demektir.D10.0 ile D5.0 aras?nda do?al olarak 5nm mesafe var. buradan alçalma varyonuzu hesaplaman?z mümkün. saatte kaç mil sürat var, kaç nm mesafe var alçalman?z gereken irtifa gibi.

  hesaplamak bazen zor olabilir ama bu varyonun en az 600fpm en fazla 1500fpm olaca??n? söyleyebilirim.biraz el al??kanl??? gerek burada.tabii copilot bunu sizin için hesapl?yor asl?nda

  D3.5'u 6900ft ile geçtikten sonra D2.0'a kadar 6900ft'i koruyarak pist görü?ümüz olup olmad???na bak?yoruz. Pist göründü ise pistin ortas?na kadar devam edip pist ortas?ndan itibaren sola dönü?le pisti gözden kaybetmeyerek bir meydan turlu ini? yap?yoruz.

  burada e?er daha önce dedi?im gibi e?er hava ?artlar? müsait ise kontrolör "görerek yakla?ma" izni verebilir ve pilot do?rudan ini?ini yapabilir.

  bununlar ilgili olarak;
  http://www.trvacc.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=315


  dedi?im gibi bu biraz zor bir yakla?mad?r. Hem offset yani yakla?ma pist ile ayn? hizada de?il, hem circle to land. O yüzden gözünüzü ciddi derecede korkutur.
  Oysa do?rudan pisti kar??layan ve direk ini?i olan VOR yakla?malar? daha çokdur.
  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 5. #35
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.525
  pekala, madem bir i?e ba?lad?k sonunu getirelim. VAN en zorlu VOR yakla?mas?ndan birisidir. yani bitirme s?nav? desek yeridir. VOR yakla?malar?nda iki tür sonlanma biçimi vard?r.

  1- straight in landing
  2- circle to land

  Straight in landing ad?ndan da anla??ld??? gibi do?rudan ini? demektir yani pisti kar??lar ve inersiniz.

  circle to land ise pist görü? noktas?na kadar gelip, pisti kar??lay?p sonra bir meydan turu atarak ini? yapmak demektir.

  VAN yakla?malar?n?n içinde bir tane seçelim.Buradaki 4 yakla?ma ?eklinden sadece 1 tanesinde chart'da yaz?l? olmamas?na ra?men e?er hava ?artlar?, görü? mesafesi müsait ise "görerek yakla?ma" yap?lmas?na müsaade edilir. oda ARC DME yakla?mas? olan 2 chartd?r.

  Chartlar?n aras?ndaki fark nedirki 4 tane var?
  1. chart VOR DME1; VORDME chart?d?r do?rudan meydan üzerine gelinerek pistin iki tara? içinde circle to land yap?labilir

  2. chart VOR DME2;VOR ARC DME yakla?mas?d?r, 03 pisti için uygulan?r


  bu iki chartdaki yakla?mada Meydan üzerine gelmeyi zorunlu k?lmaz

  3. chart NDB; meydan üzerinden NDB yakla?mas?d?r.VOR ve NDB ayn? yerde oldu?undan hangisi gayr? faal ise di?erini kullan?rs?n?z.bir tür prosedür dönü?ü içeren yakla?mad?r.
  4. chart ise yine meydan üzerinde VOR yakla?mas?d?r.

  dikkat ederseniz son 2 sinde DME'den bahsetmedim zira yoklar.

  circle to land için bilmeniz gereken bir ba?ka bilgiyide vereyim bu arada. Kontrölör e?er bir meydanda sadeebir pist yönü için yay?nlanm?? yakla?ma yolu olsa dahi pistin di?er yönü için size ayn? yakla?may? verebilir ancak bunu;

  "cleared to circle to land rwy21 with ARCDME appr for rwy03"
  buradan demek istedi?i 03 pistine alçal?yor gibi yapacaks?n?z ama meydan turuna pist üzerinden 21 pisti için gireceksiniz.


  dikkatimizi VOR DME2 chart?na verelim önce;

  chart? iyice inceleyelim. burada chart bize gerekn tüm bilgileri vermektedir. bir chart? incledi?inizde emin olun orada yazna her?eyin bir anlam? vard?r, hiçbir rakam, i?aret sadece ho? dursun buras? dolsun diye de?ildir. mutlaka bir anlam? vard?r.

  yakla?ma fiximiz DAMAR'dan ba?l?yor. DAMAR'a nas?l gelece?iz. HErhangi bir mesafeden-ki zaten rotam?z bizi asl?nda buraya do?ru getirecektir, NAV1'i 115.20'ya ayarlay?p Course'u R270 yada inbound hdg 090 derecey ayarlarsak, önce gidece?imiz yolu ayarlam?? oluruz. DAMAR VAN'a 14nm mesafededir. Bunu DAMAR'?n alt?ndaki D14'den anl?yoruz.Haritalardaki D, DME yani mesafe demektir.enroute haritada nereden oldu?unu ok i?areti gösterir burada mesafe al?nacka tek yer VAN'd?r ama çok VOR olursa o zaman bu D'nin yan?nda hangi VOR'Dan oldu?unu gösteren bir not olacakt?r örne?in VAN D14 olarak.
  Tüm bu yakla?mada e?er bir speed restriction verilmemi?se uça??n?z?n konfigurasyonuna göre bir h?z belirleyebilirsiniz ma önerim yakla?aman?n son anlar? olaca?? için süratinizi 200knt'?n üzerinde tutmay?n.200-190knt ve 5 dereceye kadar flap emniyet için idealdir bana göre.
  chart?n en alt sol k?sm?nda straight in landing için no autrorized yani izin verilmedi?ini, ama sa? tarafta circle to land için gerekli sürat ve karar irtifas? minimalar?n? görebiliyoruz. ayr?caburada küçük bir not var R040 ile R210 aras?nda yai meydan?n sa? taraf? meydannturu için yasak çünkü yüksek tepeler var.
  uça??m?z bir havayolu uça?? oldu?u için s?n?f? C veya D yani son iki sat?rbiz 180knt ile karar noktas?na gelirsek irtifam?z 6900ft 205le geleceksek 7200ft olmak zorunda.

  e?er yakla?may? kaç?r?rsak hem yukar?da aç?klama olark missed appr'da hemde profil'in alt?nda k?sa tafile bu prosedür yer almakta;
  hemen sola dönerek R270 VAN ile FL110'a t?rman ve DAMAR'da bekle.


  Chart?m?z bize DAMAR'da en az FL110'da olmam?z? söylüyor de?ilsek DAMAR üzerinde hold aparak FL110'a alçal?yoruz.ARC DME oalca?? için NAV2yide 115.20'ye ADF'i 397ye ayarl?yoruz. DAMAR ile D12.0 aras?nda bir 1 rakam? var bu bize chart?n üzerinde bir yerde 1 nolunot oldu?unu gösteriyor, hemen yukar?da diyorki 09 derece ile 2.0 nm mesafede 9000ft'e alçalman?z laz?m.Bu limit, yani 9000ft'in alt?na inme. D12.0'da uça??m?z? önce sa?a sonra sola yat?rarak bir dönü?e ba?l?yoruz.
  buradaki amaç DME göstergesindeki 12nm'yi muhafa ederek bir dönü? yapmak. ARC DME dönü?leirnde uça??n?z? normaldeki gibi 30 derece yat?rman?za gerek yok genelde 10-15 derecelik bir yat?? size yetecektir ama sizde elle müdahale edebilirsiniz 12DME rakam? art?yorsa yat??? artt?r?n, azal?yorsa yat??? azalt?n. bu esnada NAV1 için course'u 047 inbound hdg'e getirin.(R227 derece)
  ARC dönü?ünü 9000ft'de muhafaz edin.
  NAV2 göstergesine bakarak ibre 237 dereceyi gösterdi?inde sola dönü?ü artt?r?p D10 VAN Vor R227 (047 inbound hdg)'i yakalay?n.

  ?imdi meydana do?ru gidiyoruz, hemen alçalma profilinden takip ediyoruz.Chart diyorki D5.0'? 7200ft ile geçin, buna göre alçalmaya ve sürat ayarlamaya deam ediyoruz.ard?ndan D3.5'u 6900ft ile geçmemizi istiyor varyomuzu ona göre yap?yoruz.

  ?imdi burada heaplama yapmak için ?u rakamlar var;
  profilin alt?nda kesik çizgiler aras? verilmi?, bunlar her ik kesik çizgi aras?ndaki mesafe demektir.D10.0 ile D5.0 aras?nda do?al olarak 5nm mesafe var. buradan alçalma varyonuzu hesaplaman?z mümkün. saatte kaç mil sürat var, kaç nm mesafe var alçalman?z gereken irtifa gibi.

  hesaplamak bazen zor olabilir ama bu varyonun en az 600fpm en fazla 1500fpm olaca??n? söyleyebilirim.biraz el al??kanl??? gerek burada.tabii copilot bunu sizin için hesapl?yor asl?nda

  D3.5'u 6900ft ile geçtikten sonra D2.0'a kadar 6900ft'i koruyarak pist görü?ümüz olup olmad???na bak?yoruz. Pist göründü ise pistin ortas?na kadar devam edip pist ortas?ndan itibaren sola dönü?le pisti gözden kaybetmeyerek bir meydan turlu ini? yap?yoruz.

  burada e?er daha önce dedi?im gibi e?er hava ?artlar? müsait ise kontrolör "görerek yakla?ma" izni verebilir ve pilot do?rudan ini?ini yapabilir.

  bununlar ilgili olarak;
  http://www.trvacc.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=315


  dedi?im gibi bu biraz zor bir yakla?mad?r. Hem offset yani yakla?ma pist ile ayn? hizada de?il, hem circle to land. O yüzden gözünüzü ciddi derecede korkutur.
  Oysa do?rudan pisti kar??layan ve direk ini?i olan VOR yakla?malar? daha çokdur.
  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 6. #36
  Senior Member ta1dr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21-05-2002
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  893
  hakan hocam degerli vaktini bu güzel ac?klama için ay?rd???ndan gönülden teşekkür ederim.
  asl?nda kolay ama beceri gerektirem i? oldugu kesin ve ATC arkada?lar?nda neden ILS olan meydanlar? tercih etti?inin (pilot arkada?lar?nda) en güzel kan?t?.
  Bende usul geregi söylemek istiyorum hiçbir ATC arkada??m al?nmas?n sadece merak etti?imden bu topi?i açd?m .Bilmemek de?il ögrenmemek ay?pt?r demi?ler.
  Ahmet UÇAN-1969 Istanbul
  NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE

 7. #37
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  30-06-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  581
  Flight simulator'un icinden chart acmak icin bir yontem yazmistim buraya yada flythynin forumuna bir iki vakit once. Iki program ve basit bi html sayfasindan ibaret. Makineyi cok kasmiyor... su ana kadar bi problem yasamadim
  Turgut Hakki Ozdemir
  1979 - Istanbul/Kadiköy

 8. #38
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.525
  onun linkini bir kez daha verebilirmisiniz haz?r yeri gelmi?ken bu konu ile beraber. arkada?lar?n i?ine yarayacakt?r.
  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 9. #39
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  01-05-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  1.134

  Hakan Hocam Ellerin dert gormesin, sagolasin,

 10. #40
  Senior Member PROPAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  19-04-2004
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  1.124
  Sevgili Hakan,
  Eline ve gözlerine sa?l?k. Benim en çok tedirgin oldu?um, en çok zorland???m VOR uygulamas?n? detayl? olarak-hem de en zor meydanlardan birinde-anlatt???n için teşekkürler...

  1964/?stanbul

Benzer Konular

 1. FS9'da kaybolan meydanlar!!
  By hakan737 in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 16-04-2011, 02:42
 2. Avsimdeki eksik meydanlar
  By mehmetali in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08-01-2010, 21:13
 3. kapal? meydanlar!!!
  By tk1550 in forum Genel konular
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 16-04-2007, 21:50
 4. Istanbul VFR - meydanlar
  By imported_admin in forum Screenshots
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12-01-2005, 01:40
 5. Türkiye'deki meydanlar?n ILS durumlar?
  By uuzgan in forum Genel konular
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-10-2004, 11:54

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •