Sayfa 1/2 12 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  Senior Member BEST - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11-02-2007
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  901

  "RUNWAY (Pist)" Olu?turmak-AFCAD 2.21 ile...

  Sevgili arkada?lar.
  Bugün,AFCAD 2.21 program?n?n bizlere sundu?u birçok N?MET'lerinden birisini inceleyece?iz; "Meydanlara 2nci Pist (Runway) eklemek".

  Öncelikle AFCAD 2.21 'i http://www.simviation.com/fs2004utilities1.htm ?ndiriyoruz.

  Yaz?m?z; Hareketli Resimli (ara:3-4 sn.) ve epey uzun oldu?undan,iyice anla??lmas? aç?s?ndan Lütfen resim geçi?lerini bekleyiniz!.

  MEYDANLARA P?ST (Runway) OLU?TURMAK :
  -------------------------------------------------------

  -?ndirdi?imiz AFCAD 2.21 (FS 2004 için) program?n? aç?yoruz.
  -"File / Open Airport" u aç?p,buradan tek pisti oldu?unu daha önceden tespit etti?imiz bir havaalan? seçiyoruz.Örne?in ben,?zmir/Çi?li (LTBL) meydan?n? seçtim.
  A?a??daki hareketli resimde görüldü?ü gibi FS'de default olarak TEK pisti vard?r.Biz bu pistin yan?na 2.yi ekleyece?iz.
  -Resimdeki 4 nolu "OK" ye bas?p,meydan?m?z? AFCAD'a al?yoruz.
  -Bak?n meydan geldi.Bu arayüzün en üstündekimavi BAR'da yazan "AFCAD_LTBL_Cigli_AB (stock airport)" yaz?s?na D?KKAT ED?N?Z!.Bu dosya FS dizinindeki Default Çi?li dosyam?zd?r.??lemlerimiz sonras?nda ba?ka isim vererek Addon Scenery/scenery alt?na kay?t yap?p,sonraki i?lemlerimize;bu yeni isimle kay?t yapt???m?z dosyadan devam edece?iz.
  -Yine bu resimdeki 1 no ile gösterilen k?rm?z? " + " i?aretine t?klay?p aktifle?tiriyoruz.
  -Sonra 2 nolu, önceki pistin "Reference Point" noktas?n?n hemen sol yan?na mouse'un sol tu?u ile t?klay?p,resimde P ile gösterilen 2.pistimizin "Reference Point" ini olu?turmam?z gerekir.Pist olu?turmak için,ÖNCEL?KLE ve KES?NL?KLE bu "Reference Point" noktas? olu?turulmal?d?r.Çünkü pistimizin koordinatlar?n? bu noktadan temin edece?iz.

  <center></center>

  -"Insert" ten "Runway" i aç?yoruz...

  -Aç?lan "Runway Propertis" kart?ndaki ilkönce pist koordinatlar?n? belirlemek için 1 nolu çerçevedeki "Center Location" da, "Latitude" ve "Longitude" deki say?lar de?i?ecektir.
  -Bunun için bu kart aç?kken;hemen yan?ndaki altta kalan önceki arayüzdeki "P" noktas?na SADECE B?R KEZ TIKLIYORUZ...Bak?n!, 1nolu çervedeki rakkamlar hemen de?i?ti.Bu rakkamlar bizim pistimizin koordinatlar?d?r.
  -Sonra 2 nolu çerçevedeki Pistin uzunlu?unu ve geni?li?ini tahmini olarak 3000 m. ve 44 m. yaz?yoruz.(Daha sonra bu uzunluklar? de?i?tirebilirsiniz.Bu uzunluklar? yazmazsan?z;KES?NL?KLE Yeni Pistimiz olu?amaz!.)
  -3 nolu "OK" tu?una bas?p,YEN? P?ST?M?Z? MEYDANIMIZDA KOYMU? OLUYORUZ.
  ??te bak?n!,daha önceki P-referans noktam?z;yeni pistimizin tam ortas?nda!..

  <center></center>

  Ayr?ca resimde görüldü?ü gibi yeni pistimiz eskisi ile paralel DE??L!...A?a??daki ayarlardan sonra düzelecektir.

  Yeni Pisti önceki ile Paralel hale getirip,E?itlemek:

  -Hemen alttaki resimdeki R ile gösterilen ilk pistimize SA?_t?k yap?p,"Ö"(Properties)e t?klay?p,bu orginal pistimizin kart?n? aç?yoruz.
  -Buradaki 1,2,3,4 nolu kartlarda yazan TÜM B?LG?LER? SIRASI ile bir deftere not ediyoruz.(SAKIN EKS?K ve YANLI? NOT ALMAYINIZ!...YOKSA ?K? P?ST,B?RB?R?NDAN FARKLI OLUR!),
  -Bilgileri not ettikten sonra hiçbir de?i?iklik yapmadan,"ÇIK" yaz?s?na t?klay?p,bu kart? kapat?yoruz.
  -Sonra "L" ile gösterilen yeni pistimize sa?-t?klay?p,onun kart?n? aç?yoruz.
  -?lk pistimizden ald???m?z Pist bilgilerini,yine 1,2,3,4 kartlar?na SIRA ?LE ve EKS?KS?Z i?liyoruz.
  -En son "OK" ye bas?p,yeni pistimizin kart?n? kapat?yoruz.

  <center></center>

  -Bak?n ?imdi!;yeni pistimiz "L"; eskisi "R" ile PARALEL ve tüm bilgileri birbirine E??T oldu.

  -NOT:Kartlar?m?z kapand?ktan sonra;yeni pistimizi sa?a-sola (W-E) ve yukar?-a?a?? (N-S) kayd?rmak için;pist üzrine bir kez SOL-TIK yap?p,mouse ile kayd?rabiliriz.Ayr?ca pist üzerine 2 kez t?klarsak;Properties Kart?n? açabiliriz.
  Pist üzerine Taxi Yollar? ve di?er i?lemleri yapt?ktan sonra KES?NL?KLE KAYDIRMAYINIZ!...
  Yapaca??n?z her yanl?? i?lemi düzeltmek için;ayn? Word'da oldu?u gibi üst BAR'daki "Geri" ve "?leri" oklar?n? kullanabilirsiniz.

  Pist I??klar?n? Eklemek :

  ...?imdi pistimizin (meydan?m?z?n) ???klar?n? ayarlamak için,gece (???kl?) görümünümüne geçebiliriz.
  -Üst BAR'daki "View" den "Show Lights" ? seçiyoruz.
  -Daha önce ilk pist'e göre ayarlam?? olsakta,yeni pistimizin "Properties" kart?n? aç?yoruz.

  -"Light" kart?ndaki "Whole Runway" de,pistimizin ??klar?n? ço?altabiliriz.Buradaki pist ortas? boyunca uzanan ???klar istersek;"Centerline Light" i "High" yap?n?z.
  Kenar ???klar? içinde "Edge Light",pist ortas?nda pist sonunu belirleyen k?rm?z? ???klar için "Red End Centerline Lights" ? i?aretleyebilirsiniz.Bunlar? deneyerek yapman?z tercihinizdir.

  -"VASI" kart?nda ise;bu pist için "35L" ve "17R" bölümlerine "ikaz-Uyar? ???klar?" bilgilerini giriyoruz.
  K?saca;pist ba?lar?n?n sol yan?ndaki pist yakla??m-Yükseklik (Altitude Light) ???klar? olan;
  PAPI4 : 4 ???kl? , PAPI2 : 2 ???kl? ..vs...deneyip görmek tercihinizdir.

  <center></center>

  Pist Ba?lar?na "Runway Code" lar?n? yazmak :

  -1 nolu "General" ba?l?kl? kart'taki "Runway Data" daki pist uzunluklar?n?n hemen alt?ndaki "Surface" deki "Asfalt" olan pistimizin zemin-yap?m tipini isterseniz "Concrete,Gravel,Grass,Snow" vs..seçebilirsiniz.Seçeneklerden;Snow,Water ve Ice'i seçerseniz,inen uça??m?z?n durma mesafesi;kayd??? için uzayacak,hatta pist d???na dahi ç?kabilecektir.Lütfen bunlara da D?KKAT ediniz!.
  -"RECIPROCAL END" deki "Designator"ü "35-L" yap?n.(Çünkü yeni pistimiz di?erine göre L:Soldad?r.)
  Bu i?lem;alttaki "BASE END" deki "17" yi otomatik olarak "R" yapm??t?r."OK" deyip ç?k?yoruz.
  Alttaki resimde Pistlerimizin ba??na "35L" ve 35R" yaz?lm?? oldu.

  <center>
  </center>

  ...?imdi Pist ortas?na "Taxiways" çizece?iz:

  -Alttaki resimde 5 nolu (ortas? siyah çizgili-iki ucu mani noktal?) dü?meye t?kl?yoruz.Dikkat!;bu dü?menin içeri girmi? durumda olmas? gerekir.
  -Hemen mouse sol tu?u ile resimdeki gibi"35L" pistimizin en ba??na t?klay?p,EL?M?Z? TU?TAN KALDIRMADAN,yukar?-ayn? pistin "17R" ba??na kadar çizgiyi çekiyoruz.Ve orada b?rak?yoruz.
  ..Pistimizin tam ortas?na dümdüz bir çizgi çekildi de?il mi?..?ayet sa?a-sola kaym?? ise;pisti ortalamak için iki ba?ta bulunan mavi noktalara tek-t?kla "sar?" renkli yapt?ktan sonra ayarlayabiliriz.Ayarlar bitince mouse'u ba? bir yere t?klay?p,sar? renkli noktan?n mavi olmas?n? sa?l?yoruz.
  Herhangi bir yanl?? çizgiyi silmek isterseniz;Çizgiye veya uçlar?ndaki mavi noktalara t?klay?p,klavyedeki "Delete" tu?u ile silebilirsiniz.

  <center></center>

  KAYIT :

  S?ra geldi yapt?klar?m?z? kay?t yapmaya:

  -"File" den "Save As" ? aç?yoruz.
  -Alttaki "Dosya Ad?" daki "AF2_LTBL.bgl" ad?na kendi ismimi ilâve edip "AF2_LTBL_NG_1.bgl" de?i?tirip,"Addon Scenery/Scenery" alt?na "KAYDET" diyorum.
  ..Kay?t i?lemi de bittikten sonra;yukar?da da söyledi?im gibi,bundan böyle bu meydanda yapaca??m?z i?lemler bu dosya üzerinden olacakt?r.
  ..Bu meydan? (LTBL) yi AFCAD'a açarken iki seçenek ç?kacakt?r."Stock" DE??L!,"MOD" u seçece?iz.Yani ?imdi üzerinde çal???p,kaydetti?imiz bu MOD'dur.

  <center> </center>


  <center>******************** DEVAM ***********************</center>

  YEN? P?ST'i TAXI YOLLARI (Taxiways) ile B?RLE?T?RMEK :
  --------------------------------------------------------------------

  Yeni olu?turdu?umuz pistimizi taxi yollar? ile ba?layal?m ki;inen uça??m?z,çabuk ve kolayl?kla Apron'una park etsin!.

  -Alt resimdeki üst mavi bar'dan görüldü?ü gibi açarken "MOD" LTBL'yi seçti?imiz için "AF2_LTBL_NG_1.bgl" dosyas? aç?lm??t?r.
  -4 nolu (ortas? mavi çizgili) dü?meyi t?kl?yoruz.
  -"35L" pistimizin "A" ile belirtilen noktas?ndaki daha önce çizdi?imiz "siyah çizginin" üzerine t?klay?p,sol tu?u b?rakmadan yava?-yava? SOLA do?ru çekiyoruz.
  -Yeterli bir uzunluktan sonra tu?u b?rak?yoruz.
  -B?rakt???m?z mavi noktaya,tekrar t?klay?p,sola KAV?SL? olarak çizmeye devam ediyoruz.
  -"A,B,C,D" noktalar?ndaki ?ki-Üç çizim sonras?nda "E" notas?ndaki di?er "Taxiways" ile birle?tiriyoruz.
  -Pistimizin 2 ve 2 nolu yerlerini de ayn? ?ekilde taxi yollar? ile birle?tiriyoruz.
  -K?rm?z? nokta olan "Hold Short Nodes" leri olu?turmak için ise; 2 nolu dü?meye t?klay?p,aktifle?tirdikten sonra,"35L" nin ilk mavi noktas?n?n sol yan?na (Taxi Yolu" üzerine bir kere t?klay?p,"Hold Short Nodes" noktas?n? olu?turuyoruz.
  -Pist sonlar?nda (17R) olu?turdu?umuz 1 ve 2 nolu taxi yollar?na da ayn? i?lemleri uyguluyoruz.

  D?KKAT : 7 numaral? RES?MDEK? k?rm?z? yuvarlak içine al?nan " T " noktas?na KES?NL?KLE TAXI YOLU EKLEMEK ?Ç?N TIKLAMAYINIZ!.(Bu T noktas?nda H?Ç mavi nokta OLMAMALIDIR!.).Yoksa uça??m?z Apron'dan ç?kt?ktan sonra,"U" yolundan de?il,"L" yoluna saparak T noktas?na gelip,yanl?? bir ba?lang?ç yolu izleyecektir!.

  ...??TE!..Yeni pistimiz "AFCAD 2.21" de bitmi?,"35L" den uçuşa ba?lamak için bizleri bekliyor.

  <center></center>

  Alttaki resimde,FS 2004 simulator'ü açt???m?zda;LTBL-Çi?li'ye ait yeni ve eski pistimizi kolay?kla görebiliriz.

  Yaz?da eksik veya hatal? yerler varsa,bildiriniz birlikte düzeltelim!...

  *Burada birikte olu?turdu?umuz,"yeni Pist" ilâveli "LTBL-Çi?li/?zmir" havaalan?n?n ".bgl" dosyas?n? haz?r olarak bu Link'ten ?ndirebilirsiniz*:

  <center> DOWNLOAD : http://www.dosyaupload.net/download.php?file=924352

  Boyut: 3 kb. Upload: 31.May?s.2007 - 15:17</center>
  Bu "yeni LTBL-Çi?li" dosyas?nda ?unlar vard?r:
  1- "35L" Pist ba??na ILS Frekans? "111.30 mHz." olarak eklenmi?tir."355* Kuzey"..7 ft.
  2- Gereken "Taxiways" ler yap?lm??t?r.
  3- Pist kenar ???klar? (Edge Lights),Pist Yakla??m-Altitud ???klar? (PAPI 4) vs. yap?lm??,sadece Pist orta ???klar? gibi vs.,bu yaz?ya göre yap?lmak üzere sizlerin tercihine b?rak?lm??t?r.
  4- Apron kenar ???klar? olmu?tur.
  5- Taxiways'lerin ortas?ndaki ye?il yönlendirme ???klar? sizlere b?rak?lm??t?r.
  5- Daha birkaç Extra'lar eklenmi?tir.
  6- ?lk uçuşa ba?lang?ç yeri; "17L" den (170 derece Güneye-Adnan Menderes Meydan?na do?ru) olacakt?r.

  Sayg?lar sunar,Tüm kaptan pilotlar?m?za ?yi Uçu?lar dilerim...Hepimize Kolay Gelsin.

  <center>Yeni Pistimizin FS 2004'deki Bitmi? Hali :
  </center>

  Keyifli Uçuslar.
  Nuri GUVEN-1957 2. #2
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  26-01-2006
  Yer
  ?zmir, Turkey.
  Mesajlar
  1.328
  Vallaha Nuri bey bu program da bir Screeny yapmad???m?z kald? onu da yaparsak herhalde bütün Türkiye meydanlar?n? güncelle?tircez. Zahmetli anlat?m?n?z için teşekkürler.
  ERS?N BOZKURT
  28/06/1987
  LTBJ

 3. #3
  Senior Member emrah-58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  28-08-2006
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  585
  Hocam çok de?erli bilgiler ,çok saolun.
  Cleared Take Off!

 4. #4
  Senior Member yüksekuçan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13-10-2005
  Yer
  Edirne, Turkey.
  Mesajlar
  491
  Allah raz? olsun, bu ayr?nt?l? aç?klamalar?n?z için. Bide bi sorum olacak; istedi?imiz ba?ka biyere yeni bir havaliman? olu?turma gibi bi imkan?m?z varm?d?r bu programla? yoksa ba?ka programlarada ihtiyaç varm?d?r?
  Dertli insan?n evi dumanlar içindedir, derdini dinlersen ona bir pencere açm?? olursun. (Mevlana)

  Muhammet SEL / 1987 / Edirne

 5. #5
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  10-02-2007
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  1.776
  Hocam önemli aç?klamalar?n?z,ve sarf etti?iniz emek için çok teşekkürler..Böylesine önemli ve zaman zaman hepimizin ihtiyac? olan dökumanlar? forumumuzun ar?ivine katman?z gerçekten sevindirici..
  Bu arada zaman zaman arkada?lardan duyuyorum ve kesin bir bilgim yok,

  LTBA 18R-36L pistine ILS sistemi tak?ld?m? yada tak?lacakm??
  E-5 ten gecerken,18 pistlerinin oldu?u bölgede gördü?üm uçaklar genelde sa? piste iniyor?Havalar?n güzel olmas? nedeniyle Visiual m? al?yorlar yakla?maya yoksa gerçekten ILS tak?lmas? gibi bir durum söz konusumu?
  Burak

 6. #6
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  08-02-2007
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  102
  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">Allah raz? olsun, bu ayr?nt?l? aç?klamalar?n?z için. Bide bi sorum olacak; istedi?imiz ba?ka biyere yeni bir havaliman? olu?turma gibi bi imkan?m?z varm?d?r bu programla? yoksa ba?ka programlarada ihtiyaç varm?d?r?

  <div align="right">Originally posted by yüksekuçan - 01/06/2007 : 13:23:39</div id="right">
  </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Evet kaptanlar bunu bende merak ediyorum.Türkiyede olmayan bir havaalan? yap?labilirmi?
  Sayg?lar,
  ...Onur Alkan...
  1969-?stanbul

 7. #7
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.496
  AFCAD'la 0'dan sadece pist, taksi yollar? ve apron'u haz?rlayabilirsiniz. GEri kalan her türlü bina ve i?aret için ilave programlar gerekli.

  AFCAD' ile yarataca??n?z yeni pist, apron ve taksi yollar?n?n olaca?? bölgelerdeki mevcut arazi yap?s? e?er gerekti?i kadar düz yada bo? de?ilse baz? scenery programlar? bu arazilerdeki bitki, bina, ve yüzeyi düzeltmek için kullan?lmak zorunda.

  AFCAD ile yap?lm?? br meydana en kolay RWY12 OBJECT PLACER program? ile basit anlamda hangar, terminal yada FOB ofis binalar?, yak?t tank? vs koymak mümkün. Ki?isel görü?üm rwy12'yi gerçek anlamda bir meydan yaratmak için çok yetersiz buldum ama küçük havaalanlar? için (örne?in Selçuk gibi) i?e yarar.
  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 8. #8
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  11-02-2007
  Yer
  Alburquerque, New Mexico, USA.
  Mesajlar
  179
  afcad program?n?n içinde birçok çe?it var pap?2, pap?4 gibi.
  bunlar? tek tek denemek uzun zaman?m?z? alabilir bunlar?n neler olduklar?n? yani farklar?n? bilen bir arkada? anlatabilirmi acaba.
  tabii bu sayd?klar?m?n d???nda ne olduklar?n? bilmedi?im bir sürü ?ey de var listede gerçi.
  hatta bilen varsa bunlar?nda ne fonksiyonlar? oldu?unu anlatabilirseniz, hiç de?ilse hem ö?renmi? oluruz hemde seçerken neyi seçti?imizi biliriz diye dü?ünüyorum.
  bilgilerini bizimle payla?abilecek arkada?lara ?imdiden teşekkürler ediyorum.
  sayg?lar?mla.
  KEREM PEKSEN
  ISTANBUL - 15.MART.1973

  Alburquerque, New Mexico

 9. #9
  Senior Member BEST - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11-02-2007
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  901
  Sevgili kaptan arkada?lar.
  Hakan hocam?n dediklerine kat?l?yorum.Çok hakl?..
  Türkiye veya di?er ülkelerin birinde,herhangi bir yere gerçekte varolmayan bir havaalan?n? AFCAD ile yapabiliriz.Fakat hocam?n dedi?i gibi; 0" e?imli dümdüz bir arazi yap?s?na ihtiyac var.Bu arazileri FS'de "cessna"ile uçarken bulabiliriz.Fakat scenery olay? farkl?.Scenery konusunda hakan hocam gerekli aç?klamay? yapm??.

  AFCAD program?ndaki;"Runway Properties" menüsünün "VASI" kart?ndaki;,PAPI,VASI,TRCV,PVASI,BALL,ADAP,PANELS VS. gibi,olu?turdu?umuz veya default olan Pistimizin ???klar?n? ayarlama,düzenleme konusunu da ba?ka bir ba?l?k alt?nda ilerki zamanlarda yapmak uygun olur.
  AFCAD program?ndaki i?lemleri,konular?n?n birbirinin içine kar??mamas? ve daha kolay anla??lmas? için,bunlar? ayr?-ayr? incelememiz yerinde olur.
  Dileyen arkada?lar,bu i?lemler üzerinde de çal??abilirler.
  Hata yapt???n?z? sand???n?zda "GER?" oku ile i?leminizi geri alabilir veya "SAVE" yapmazs?n?z.
  Biraz AFCAD'? kurcalay?n?z!..?nan?n çok e?lenceli!..Vaktin nas?l geçti?ini anlam?yorsunuz.
  Bak?n!,benim ?u an LTBG-Band?rma meydan?nna birçok Taxi alan? var.Esasen LTBG;6.Ana Jet Üssü oldu?undan,buna sad?k kalarak;benim simulatordeki LTBG'de AI olarak veya benim de kullanabildi?im F-16,F/A 18,F117,Mir200,F-16,F-15 vs. Air Force uçaklar?n yan?s?ra,A380,B738,MD serileri,Cargo uçaklar? vs..200'ü a?k?n uçak serileri olu?turdum.
  Kuzeyi baz al?p haritaya bakarsan?z,LTBG'nin sa? taraf?n? "Air Foce" uçaklara,sol taraf?n? da " Yolcu "Uçaklar?na ay?rd?m.
  Bunlar?n "uçuş planlar?"n? yapmak çok zaman al?c? i?. Hepsi de dakika farklar? ile kalk?p iniyorlar.
  Askeri uçaklar?n kalk?? pisti^36R,Yolcu ve kargo uçaklar?n?n ise ;36L..
  Müthi? bir hareketlilik var LTBG'de.Onlar?n uçuşlar?n? seyretmek muazzam bir haz veriyor insana.Eskiden (Default iken) sadece 2-3 küçük uçak iniyordu.Ama ?imdi öylemi ya!...Büyük bir sava? filom ve yüzlerce yolcu uça??m var LTBG'de..

  2-3 gün önce de bu LTBG'nin AFCAD dosyas?n? "AVS?M" e ba?ar?l? ?ekilde Upload yapt?m.Fakat ?u an bakt???m halde henüz DOWNLOAD'a sunulmam??.Belki birkaç gün içinde olabilir."Band?rma (LTBG)" isimli AFCAD dosyas?.
  LTBG'yi sürekli güncelledi?im ve geliştirdi?im için yak?nda yeni versiyonunu Avsim'e upload edebilirim.

  Resmini çekebildiklerim:

  <center>??te LTBG'nin ?imdiki AFCAD dosyas?ndaki ve FS'deki resmi:
  </center>

  <center> Bunlar da; LTBA'dan kalk?p,LTBG'ye uçan ve AI FA/18F Diamondsblack ve Black Aces serisi Airforce uçak filom :
  </center>

  Kaptan arkada?lar?ma TAVS?YEM: AFCAD 2.21 i kurcalay?n?z!...Gerçekten çok zevkli!..
  Sayg?lar sunar,?yi uçuşlar dilerim.

  Keyifli Uçuslar.
  Nuri GUVEN-1957 10. #10
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  11-02-2007
  Yer
  Alburquerque, New Mexico, USA.
  Mesajlar
  179
  Valla ellerinize sa?l?k.
  Ancak ben bir türlü Taxi yolunu yapmay? beceremedim.
  ?öyle ki:
  ben dedi?inizi aynen tekrarl?yorum ama Taksi yollar? net olarak görünmüyor, taxi yolu oldu?unu gösteriyor ama di?erleri gibi olmuyor, yani asfalt gibi de?ilde yer yer rengi koyula?m?? biy yer oluyor ve hatta taxi yolu pistinin devam?n? çiziyorum ama eskileri normal benim çizdi?im ba?ka oluyor.
  Heralde tam anlatamad?m ama, anlayabilen arkada?lar bir yard?mc? olursa çok sevinirim.
  Sayg?lar.
  KEREM PEKSEN
  ISTANBUL - 15.MART.1973

  Alburquerque, New Mexico

Benzer Konular

 1. X-rwy olu?turmak
  By ugurkenel in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 08-10-2008, 20:52
 2. Wilco Airbus için haz?r MCDU plan? olu?turmak.
  By N. Mehmet YILMAZ in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 20-04-2008, 22:56
 3. "ILS Frekans?" Olu?turmak.
  By BEST in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 08-12-2007, 20:09
 4. GPS runway
  By conquer in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24-11-2006, 18:10
 5. Runway
  By ayberk in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-07-2002, 17:50

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •