Sayfa 1/2 12 SonSon
20 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  Senior Member BEST - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11-02-2007
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  901

  "ILS Frekans?" Olu?turmak.

  Sevgili arkada?lar..
  Öncelikle;sitemizin kuruldu?u günden beri,de?erli üye arkada?lar?m?za mükemmel payla??mlarda bulunan,yo?un u?ra?lar?,do?ru ve kesin bilgileri ile sitemizin ve FS pilotu arkada?lar?m?z?n hertürlü sorunlar?n?n çözümlerine yard?mc? olan k?ymetli hocalar?m?z?za Sayg? ve Sevgilerimi sunar?m.
  Bir ?eyler ö?renipte,bunlar? payla??ma açan k?ymetli arkada?lar?m?z gibi,ben de naçizane a?a??da aç?klayaca??m konuyu;bilmek isteyen say?n FS pilotu arkada?lar?m?za sunmak istiyorum.

  Sevgili pilot arkada?lar.Hepimizin malumudur ki;FS-2004 simulatorundeki Türkiye havaalanlar?n?n ço?unda "ILS Yakla??m Frekans?" yoktur.ILS ile ini? yapmak isteyen arkada?lar,kesinlikle zorlan?yorlard?r.Mecburen,fakat en iyiside budur zaten;Manuel ini? yapmak zorunda kal?yorduk.
  ( Önemli NOT: Manuel ve Görerek-"Otomatik Pilot" yard?m? olmaks?z?n ?ni? yapmak;en iyisidir.Manuel Uçu? ve ?ni?ler;bizim kendimize olan güvenimizi ve Profesyonel'li?imizi art?t?r. )

  FS-2004 için yap?lm?? "AFCAD 2.21" program? yard?m? ile bu ILS olmayan havaalanlar?na "ILS Frekans?" n? rahatl?kla olu?turabiliriz.AFCAD 2.21,AFCAD 1.14 (FS2002 için) den daha geliştirilmi? oldu?undan ILS olu?turmaktan öte;olmayan havaalanlar? olu?turabilir,Default olan havaalanlar?n? düzenleyebilir,uçak Parking ve GATE 1,2,3,4 olu?turab
  ilir,"aircraft Editor" yard?m? ile "aircraft.cfg" dosyas?ndaki "atc_parking_codes","atc_parking_tips" leri dahi düzenleyebiliriz.
  Fakat biz burada,bu i?lemlerden sadece "Havaalanlar?na ILS nas?l Olu?turulur?" konusunu inceleyece?iz.

  <center>Öncelikle AFCAD 2.21 'i http://www.simviation.com/fs2004utilities1.htm ?ndiriyoruz.</center>

  Benim FS-9'da da ILS olmayan herhangi bir havaalan?na birlikte ILS Frekans? yükleyelim:
  (Resimler "G?F Animatör" ile olu?turulmu? oldu?undan,resim geçi?leri 5-8 saniyedir.Lütfen bir sonraki resim için beklyiniz!)

  -Altta resimdeki gibi "AFCAD 2.21" i aç?yoruz.Hemen "File" den "Open Airport" u t?kl?yoruz.
  -Biraz bekdikten sonra aç?lan "Open Aircraft" sayfas?n?n sol taraf?nda,FS-2004'deki tüm ülkeleri-?ehirleri(+) gösteren bir bölüm vard?r.
  Ya bu bölümden ILS olmad???na emin oldu?unuz bir havaalan? seçiyoruz.Veya sa?-üstteki "Airport ID" k?sm?na ?ayet biliyorsak havaalan?n KOD'unu yaz?p,"Search" a bas?yoruz.
  -Ben sol taraftan FS'emde ILS olmayan Denizli-ÇARDAK'? seçtim veya "LTAY" diye 3nolu bölüme ID'sini yazd?m.
  -Hemen alt taraftaki "airports" k?sm?na seçti?im havaalan? veya havaalanlar?n?n KOD ve ismi belirdi.

  <center></center>

  -Ard?ndan 4 nolu "OK" ye bas?yoruz.Kar??m?za alt resimdeki gibi Çardak Havaalanın?n krokisi ç?k?yor.

  -Buradaki yamuk ?eklinde ç?kmas?n?n sebebi;simulatördeki (M) Haritada ve gerçekte bu havaalan? bu ?ekilde Enlem-Boylam olarak konumland?r?lm??t?r.Üst taraf:N-Kuzey,Alt:S-Güney,Sa?:E-Do?u,Sol:West-BAt?.Bu durumda havaalan?m?z Kuzey-Do?u istikametinde ve koordinatlar? da;en son resimeki Simulator haritas?ndaki gibidir.
  -Bu sayfadaki üst-Bar'dan "?nset"/ "ILS" yi t?kl?yoruz.
  -Küçük penceredeki "Runway" seçene?ini oldu?u gibi b?rak?yoruz.Burada ,havaalan? pistinin iki ba??n?n gösteriyor.Rwy6:60*,Rwy24:240* dir.Ben burada Rwy6'y? seçtim.
  -Hemen "OK" ye t?kl?yoruz...

  <center></center>

  -??te kar??m?zaistedi?imiz sayfa ç?kt?.K?rm?z? çerçeve ile i?aretlenen k?s?mdan ba?ka H?ÇB?R YERE ellemiyoruz.1 nolu okla gösterdi?im "Frequency" deki küçük Ok'a t?klad???mda bu Çardak Havaalanına verebilece?im Frekans say?lar?n? gösteriyor.
  Ben oldu?u gibi ,NE VARSA onu kullanmak istedim.Dileyen arkada?lar?m aç?lan numaralardan istedi?ini de seçebilir.
  -Seçiminiz bitince 2nolu ok ile gösterilen "OK" ye bas?p,seçimimizi onayl?yoruz.

  <center></center>

  -??te bak?n!..Çardak havaalan?m?za ILS Ye?il ?ni? oku geldi bile.Art?k içimiz rahat.Alttaki resimde YE??L oku gördüysek,bu ana kadar yapt?klar?m?z do?rudur.
  -Ama daha kay?t yapmad?k!..Hemen "File" den "Save As" t?kl?yoruz.
  -Yapt???m?z bu i?lemleri "AF2_LTAY.bgl" olarak FS2004/Addon Scenery alt?ndaki Scenery dosyas?na kaydetmemizi ister.Kesinlikle ba?ka yere kaydetmeyiniz!.
  Dosya ismindeki "LTAY" dan sonra ben kendi ismimin ba? harflerini koydum.Ayr?ca koydu?um "NG" nin yan?na 1,2,3,4..vs. gibi numara da koyabilirsiniz.Bu numaralar;ayn? havaalan?na yapt???n?z i?lem ve dosya say?lar?n? belirtebilir.
  -Üstteki "KONUM" seçene?ine hiç ellemeden "Kaydet" diyoruz.

  <center></center>

  -Dosyam?z;"AF2_LTAY_NG.bgl" olarak FS2004/Addon Scenery/Scenery alt?na kay?t yap?lm??t?r.Bundan emin olmak istiyorsak;Diskimizdeki bu dizine gidip bakabiliriz.Bakt?k!;Tamam- gelmi?!.
  -Art?k "AFCAD 2.21" program?ndan ç?kabiliriz.

  ...?imdide ILS Frekans?n? konumland?rd???m?z Çardak Havaalanın? FS Simulator'e tan?taca??z (Kaydettirece?iz):
  -FS-2004 Simulator'ü aç?yoruz.?lk aç?lan Arayüzün sol-alt?ndaki "Settings" e t?kl?yoruz.
  -Aç?lan sayfan?n sa? taraf?nda "Add Area" yaz?s?na t?klay?p,bu sayfadaki "AF2_LTAY_NG.bgl"dosyas?n? koydu?umuz "scenery" dosyas?n? "Addon Scenery/scenery" olarak bulup,"OK" t?kl?yoruz.Tekrar bir önceki sayfaya geldi?inde tekrar "OK" diyoruz.
  -FS simulator'ü kapat?p,tekrar Aç?yoruz.
  _Simulator'u açt???m?zda kalk?? yeri olarak "Denizli-Çardak veya LTAY" ? seçiyoruz.Uça??m?z pist ba??nda iken,hemen (M) Haritaya bas?p;...
  ...??TE alttaki resimdeki gibi;ÇARDAK Havaalanım?z ILS Frekans'l? olarak görülmektedir.

  <center></center>

  ...Art?k rahatl?kla bu havaalan?na "ILS Frekans?n?" vererek inebiliriz.

  Hocalar?m?n aff?na s???narak,naçizane yazmaya çal??t???m bu YAZI'mda eksikliklerim ve yanl??l?klar?m olduysa Lütfen haberdar ediniz!.Hep birlikte el-ele düzeltmeye çal???r?z.

  ED?T :
  ILS'sini olu?turdu?unuz meydanlar? frekanslar?n? her an elinizin alt?nda bulundurmak isterseniz;
  ?u sayfadaki http://www.sanalpilot.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8510 "FS-2004 Kartlar?" ba?l???ndaki yaz?n?n ?lk,birinci Kart? olan "Türkiye Havaalanlar? ATC Kart?" n? Download ederek,orada yaz?ld??? gibi "ILS Frekans?" ba?l???ndaki BO? yerlere,buradaki bilgilere göre olu?turdu?unuz ILS Frekanslar?n?, ait oldu?u meydan?n yan?na yazabilirsiniz.

  K?ymetli arkada?lar?ma ve De?erli hocalar?ma Sayg?lar sunar,Keyifli Uçu?lar dilerim.

  Keyifli Uçuslar.
  Nuri GUVEN-1957 2. #2
  Senior Member emrah-58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  28-08-2006
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  585
  Harikas?n?z kaptan,bende hep merak ederdim FS9'da ILS sistemi nas?l çal???yor diye ,bu merak?m? giderdi?iniz için teşekkürler ederim iyi çal??malar.
  Cleared Take Off!

 3. #3
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  08-02-2007
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  102
  Nuri Bey,
  Çok güzel bilgiler vermi?siniz.Elinize sa?l?k.Gerçektende baz? havaalanlar?da olmaya ILS sistemi özellikle kötü havalarda inerken çok zor olmakta.Buna son koydu?unuz için teşekkürler.Çal??malar?n?z?n devam?n? diliyorum...

  NOT:Merak etti?im bir konu var.Bildi?iniz gibi ?stanbul Atatürk havaalan?n?n 36L ve 18R pistinde de ILS sistemi mevcut de?il.Bu yöntemle acaba bu pistede ILS sistemi koyulabilirmi?

  Sayg?lar,
  ...Onur Alkan...
  1969-?stanbul

 4. #4
  Senior Member BEST - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11-02-2007
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  901
  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">Nuri Bey,
  Çok güzel bilgiler vermi?siniz.Elinize sa?l?k.Gerçektende baz? havaalanlar?da olmaya ILS sistemi özellikle kötü havalarda inerken çok zor olmakta.Buna son koydu?unuz için teşekkürler.Çal??malar?n?z?n devam?n? diliyorum...

  NOT:Merak etti?im bir konu var.Bildi?iniz gibi ?stanbul Atatürk havaalan?n?n 36L ve 18R pistinde de ILS sistemi mevcut de?il.Bu yöntemle acaba bu pistede ILS sistemi koyulabilirmi?

  Sayg?lar,

  <div align="right">Originally posted by THY543*-*26/05/2007*:* 22:20:29</div id="right">
  </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Sevgili Onur kaptan.
  Tabi ki olabilir.?öyle ki;

  Yaz'?mdaki 2.resimdeki "New ILS" kart?nda ç?kan "Runway" seçeneklerinden ?stanbul-Atatürk Havaalanı Pistlerinden "36L" ve "18R" pistlerini ayr? ayr? seçerek yukardaki i?lemleri yapman?z gerekmektedir.

  Yaln?z Dikkat ediniz!:1. pistin i?i yukarda anlat?lanlar gibi yap?ld?ktan sonra 2.pist'in yap?m?na (ILS Olu?turulmas?na) geçmelisiniz.?kisini de ayn? anda yapamazs?n?z.

  Sayg?lar sunar,?yi uçuşlar dilerim.
  Keyifli Uçuslar.
  Nuri GUVEN-1957 5. #5
  Senior Member MeteUnal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21-09-2006
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  470
  Nuri Kaptan hemen kaydettim sayfay? çok teşekkürler eme?iniz için.Sadece ILS de?il ayn? zamanda AFCAD nedir ne de?ildir konusunda benim gibi kara cahillere güzel bir döküman olmu?
  Mete Unal
  ?stanbul/1977

 6. #6
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  08-02-2007
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  102
  Te?ekkürler Nuri Kaptan
  Akabinde hemen deniyorum...

  Sayg?lar,
  ...Onur Alkan...
  1969-?stanbul

 7. #7
  Senior Member karacan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  27-02-2007
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  299
  Onur bey' in dedigi gibi asl?nda LTBA da uçaklar çogunlukta 36 L e ini? yap?yorlar. 36 R kalk?? için kullan?l?yor. Gerçi pilotlar onsuzda rahat iner ama san?r?m ILS 36L dede mevcut yada oraya al?nd?. Gerçekçilik aç?s?ndan bunu uygulanabilir. Üstadlar?m?z daha iyi bilir bu konuyu?
  Istanbul 1978
  enginkarabacak [at] istanbulva.com
  www.istanbulva.com


 8. #8
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.496
  küçük bir uyar?;

  ILS olmayan meydanlara inmek için ILS eklemek asl?nda kaçamak bir yol. E?er bir meydanda ILS yoksa, di?er yakla?ma yöntemleri uygulan?yor demektir. VOR, VOR-DME, NDB veya visual.

  E?er sanal uçuşu hakk? ile yap?yor olmak isterseniz, ILS'in kolayl??? yerine pilotaj?n?z? geliştirmeyi ve di?er ini? yöntemlerinide tecrübe etmeyi denemelisiniz.

  AFCAD'?n ILS ekleme özelli?i, bir meydanda gerçekte varolan ILS sistmeinin unutulmu? olmas? yada frekans?n?n de?i?mesi veya geçen süre içinde bu meydana ILS eklenmesi halinde yap?lmas? icap eden düzenlemeler içindir asl?nda. Gerçekte olmayan bir ILS yakla?may? o piste ilave etmek gayet tabi mümkün ama ki?isel olarak çok tasvip etmedi?im bir durum zira her meydan?n kendine özel ve güzel bir yakla?ma usulu olmas? bizi tekdüzelikten kurtar?yor.

  Yakla?malarda zorluk çeken arkada?lara VASI ve PAPI lambalar?n? do?ru olarak kullanmay? ö?renmelerini sal?k veririm.
  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 9. #9
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  08-02-2007
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  102
  Çok Hakl?s?n?z Hakan bey.
  Evet zaten ?stanbula ini?ler s?ras?nda genellikle 36L pistine inmeyi severim.Çünkü oraya her ini?imde yada ILS olmayan meydanlara her ini?imde kendimi geliştirdi?imi dü?ünürüm.Yani bu ?ekildeki ini?lerde her seferinde deneyim kazan?yor insan.Ama akl?mdan da geçmiyor de?il.Say?n Murat kaptan?n kapt??? çal??ma olan LTBA scenery sinde eklenmemi? 36L yada 18R pistlerine ILS sistemi.Murat kaptan?n yapt??? bu güzel scenery yan?lm??yorsam 2005 y?l?nda yay?nland? ki akabinde yine yan?lm?yorsam o zamanlarda 36L pisti ini?ler için kullan?lm?yordu.Ama ?u anda hem 36R hemde 36L pistleri ini?e müsait durumda.Bu gösteriyorki 36L pistine ?u anda yani gerçek hayatta ILS sistemi mevcut.Yada yan?l?yorum.Yani demek istedi?im gerçekte varsa oyundada olmas? aç?s?ndan Nuri kaptan?n verdi?i bu bilgiler özellikle sonradan pistlere eklenen ILS sistemini oyunada yans?tmam?z aç?s?ndan kendi kanaatimce çok güzel oldu.

  Akabinde Nuri kaptan denedim ve 36L pistine ILS sistemini koydum.Gayette ba?ar?l? oldu.Tekrar teşekkürler

  Sayg?lar,
  ...Onur Alkan...
  1969-?stanbul

 10. #10
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  11-02-2007
  Yer
  Alburquerque, New Mexico, USA.
  Mesajlar
  179
  Dediklerinizi yapt?m ILS ekleme konusunda.
  Ancak yanl??l?kla bir pist in önüne ve arkas?na ayn? frekans no vermi?im.
  ?imdi bunu düzeltemiyorum ne yapmal?y?m ?imdi ben.
  Tavsiye ve yard?mlar?n?z? merakla bekliyorum.
  Not: Art?k ILS listesinde ils siz bir pist görmedi?i için düzeltmeyede yada bir pist i seçmeme izin vermiyor.
  KEREM PEKSEN
  ISTANBUL - 15.MART.1973

  Alburquerque, New Mexico

Benzer Konular

 1. ?ls frekans
  By Emirates in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14-02-2010, 02:31
 2. X-rwy olu?turmak
  By ugurkenel in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 08-10-2008, 20:52
 3. Wilco Airbus için haz?r MCDU plan? olu?turmak.
  By N. Mehmet YILMAZ in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 20-04-2008, 22:56
 4. "RUNWAY (Pist)" Olu?turmak-AFCAD 2.21 ile...
  By BEST in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 03-06-2007, 03:04
 5. FlyTampa Dubai'de 30R ILS frekans? sorunu
  By hakan737 in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02-04-2007, 02:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •