Sayfa 1/2 12 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  Senior Member tk1550 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05-02-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  1.138

  kapal? meydanlar!!!

  ülkemizdeki 2 hava meydan? yaz süresince kapal?...Kars hava meydan?, PAT sahalar? onar?m? nedeniyle 1nisan-3 aral?k 2007 tarihleri aras?nda; Mu? hava meydan? ana pisti "pist ve dahili yollar?n restorasyonu" amac?yla 15 nisan-15 kas?m 2007 tarihleri aras?nda Devlet Hava Meydanlar? ??letmesi taraf?ndan hava trafi?ine kapat?lm??t?r...sözkonusu çal??malar nedeniyle havayolu ?irketleri seferlerini kald?rm??..bu illere seyahat etmek isteyen yolcular için Erzurum ve Van hava meydanlar? vas?tas?yla ula??m sa?lanacakt?r...
  fs de gerçekçili?e ula?mak isteyen arkada?lar kendince notam uygulayabilirler[:P]yaln?z bir?eyi merak ettim..kapal? bulundu?u süre boyunca bu meydan?n personeli ne yapacak?tabiki çal??acaklar ama ne ?ekilde...?ayr?ca bu epeyce uzun bir dönem olmu? sanki?daha çabuk bitirilemezmi benim mühendislik bilgim yok ama yo?un bir çal??ma bu süreyi k?saltabilirmi?

 2. #2
  Senior Member fatih.koz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29-11-2002
  Yer
  Istanbul, TR
  Mesajlar
  5.789
  Yap?lacak i?i tam olarak bilemedi?imizden süreç için k?sa yada uzun diyemeyiz Volkan Kaptan ...

  Olay?n mühendislikten çok planlama ve i? ak??? ile ilgisi var ;

  - A i?i yap?lacak
  - A i?i bittikten sonra B i?i yap?lacak
  - B i?i devam ederken C i?ine ba?lanacak
  - B ve C i?i bitecek
  - D i?i bitecek

  Tüm i?lemler bitmi? olacak.

  E?er yap?lacak i?ler birbirine ba??ml? de?ilse , yani A bitmeden C'ye geçilemiyor ise mecburen i? uzun sürecek demektir. Yani hepsine ayn? anda ba?layamazs?n.

  Ha öyle bir durum yok ise , tümüne ayn? anda ba?lar hepsini birden bitirirsin.

  Velhas?l yine ba?a dönüyoruz , "yap?lacak i?i bilmeden yorum yada ele?tri yapamay?z"

  Di?er soruna da cevap vereyim ;

  E?er çal??t???n?z kurumda uzun süreli bir bak?m / onar?m yap?lacak ise bu i? ile ilgili olmayan personel ve bu i?ler s?ras?nca çal??amayacak olan personel "idari izinli" say?l?r.

  "?dari izin" durumunda ise hiçbir kesinti olmadan maa?lar al?n?r ( sadece göreve ili?kin mesai-tazminat vb. gibi ek ödenekler kesilir ).

  ?dare e?er i?e gelinmesinde engel yoksa personele "?dari ?zin" vermeyebilir , bu durumda ise i?yerine gidilir ama faaliyet imkan? olmad???ndan kös kös oturulur , ar?iv düzenlenir , avadanl?k bak?mlar? yap?l?r vs. vs.

  Bu tip durumlarda kurumlar?n mer'i mevzuat? ile birlikte her ?ekilde ba?lay?c? olan 657 say?l? kanun hükümleri geçerlidir.

  Umar?m aç?klay?c? olmu?tur.
  B. Fatih KOZ [Antalya / Southwind Airlines / Flight Dispatcher, Instructor]

  [ X-Plane 12 / MsFs 2020 / DCS 2.7 ]
  [ AMD Ryzen5 5600X / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB / 32GB DDR4 Ram | Asus TUF Gaming FX505DV: AMD Ryzen7 3750 / Nvidia RTX 2060 6GB/ 16GB DDR4 Ram ]

 3. #3
  Senior Member tk1550 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05-02-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  1.138
  aç?klay?c?m?? fatih abi i? yasas?n? ö?rettin bana yahu.ellerine sa?l?k..planlama konusunda söyledi?inde hakl?s?n..i?in o k?sm?n? dü?ünmemi?im gece gece...türk i?te hemen ooo çok uzun yahu bunlar yatacaklar diye geliyor akl?m?za[xx(]

 4. #4
  Senior Member fatih.koz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29-11-2002
  Yer
  Istanbul, TR
  Mesajlar
  5.789
  Yok yahu i? yasas? de?il o yazd???m ...

  Özel sektörü pek ba?lamaz burada yazd???m aç?klama , orada her ?ekilde patron gel derse gelinir gelme derse gelinmez .

  Benim yazd?klar?m 657 Say?l? Devlet Memurlar? Kanunu ( Sözle?meli bile olsan?z bu kanuna ba?l?s?n?z ) ve oradaki hükümlere göre her kamu kurumunun düzenledi?i kendine has yönetmelikler.

  Sevgiler
  B. Fatih KOZ [Antalya / Southwind Airlines / Flight Dispatcher, Instructor]

  [ X-Plane 12 / MsFs 2020 / DCS 2.7 ]
  [ AMD Ryzen5 5600X / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB / 32GB DDR4 Ram | Asus TUF Gaming FX505DV: AMD Ryzen7 3750 / Nvidia RTX 2060 6GB/ 16GB DDR4 Ram ]

 5. #5
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  26-01-2006
  Yer
  ?zmir, Turkey.
  Mesajlar
  1.328
  Yanl?z benimde kafama tak?lan bir husus var. Aradaki zaman biçimi az ve uz de?il. Tam olarak sekiz ay, çal??an memurlar?n y?ll?k iznini verseler bir ay kalan yedi ayda ne yapacaklar. Mecburen personlini ücretsiz izne ç?karabilirler gibi geliyor bana. 657 kanun nun d???nda ba?ka bir kanun geçerli olamaz m?? Hay?r yapacak bir i? olmasa bile bu personel can s?k?nt?s?ndan ne yapar. Bizim gibi online fs oynayacak halleri yok herhalde
  ERS?N BOZKURT
  28/06/1987
  LTBJ

 6. #6
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.525
  ?öylede olabilir;
  kalifiye ve tayin edilebilecekler ba?ka yerlere geçici görevle gönderilirler, örne?in hava trafik kontrolörleri.

  idari personelin bir k?sm? ile i?çi s?n?f?ndaki ?oförler, teknisyenler yani bak?m onar?m süreci içinde yapacak daha iyi i?i olmayanlarda muhtemelen valilik veya kaymakaml?k kanal? ile bölgedeki ba?ka birimlere geçici olarak gönderilirler.

  sona kalan idari personel ise günlük görevlerine devam ederler, 8 ay bounca idari izinli say?lamayacaklar?ndan 1'er ay'l?k periyodlarla de?i?im yaparak idari izindi, y?ll?k izindi diye süreyi geçirirler. Bu bak?m onar?m çal??malar? esnas?nda mutlaka orada birileri olacakt?r idame ettirmek için mevcut sistemi. Belki ihale kapsam? d???ndaki bak?m ve onar?m i?leri yap?l?r.


  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 7. #7
  Senior Member fatih.koz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29-11-2002
  Yer
  Istanbul, TR
  Mesajlar
  5.789
  Kamu'da (yani devlet kurumlar?nda - belediyeler , il özel idareleri , bunlar?n kurdu?u birlikler bu kapsama girer ) "Zorunlu Ücretsiz ?zin" diye bir kavram yoktur ... Yani kurumun yada ilin "?ta Amiri" gelmeyecekseniz i?e , size para falanda yok , ba??n?z?n çaresine bak?n üzgünüm diyemez (Özel sektörde bu olabiliyor,fabrikalar vs. belirli durumlarda bunu yapma hakk?na sahip ama devlet de?il)

  ?l içinde "Görevlendirme" dedi?imiz olay? Valilik yapar do?rudur ama bunun olmas? içinde önce o il içinde bir kurumda eksik kadro olmas? , sonra yine ayn? il içinde fazla kadrosu bulunan bir kurum olmas? , bu kadrolarda çal??an/çal??acak ki?ilerin kadro derecelerinin ve görev tan?mlar?n?n birbiri ile uyu?mas? gerekir.

  Kar???k gelmi? olabilir biraz ama ?öyle örnek vereyim ;

  Vali DHMI Meydan?nda çal??an ve bak?m onar?m süresince bo?ta kalacak olan bir teknik personeli ( at?yorum VOR Teknisyeni yada Kap? Sorumlusu ) Tar?m ?l Müdürlü?ündeki Hizmetli veya ?oför kadrosuna geçici görevlendiremez.

  Hadi diyelim ki bir kurumda fazla tekniker ve di?er kurumda ise eksik ( örne?in Elektrik Teknikeri ) , DHMI'de bu kadronun derecesi 4'ün 1'i ise ve görevlendirece?iniz kurumda 7'nin 2'si ise yine sorun olur

  Yard?mc? Hizmet s?n?flar? ( A?ç? , Da??t?c? , Çocuk Bak?c?s? , Kaloriferci , Hizmetli ) vs. gibi personelin geçici görevlendirilmesi nispeten kolayd?r ama bunlar? ba?ka bir kuruma gönderebilmeniz içinde o kurumda Norm Kadro esaslar?na göre bo? kadro olmas? gerekir. ( Her kurumda fazlam?z var , bo? kadro bulmak çok zor bunuda belirteyim )

  ATC'ler san?r?m Valilik emri ile yer de?i?tiremiyor , onlar?n statüsü biraz farkl? ... 657 ba?lay?c? ama ba?ka kanunlarla da çevrelenmi? durumdalar.

  Ayr?ca il d???na görevlendirme durumunun sonuçlar?n? da dü?ünün, tamam 8 ay uzun bir süre "i?siz" oturmak için ama bu 8 ay? tamamen yabanc? bir ?ehirde geçirtmekte çetrefilli. Bak?n?z geçirmek demedim , geçirtmek dedim çünkü siz bir ATC'yi "Geçici" olarak ba?ka bir meydanda görevlendirdi?iniz zaman o vatanda?a kalacak yer ve yolluk + harc?rah vermek durumundas?n?z demektir.

  Tayin ederseniz bunlar? vermezsiniz ki?i kendi imkanlar? ile yeni ?ehirde ya?ar ve yeni i?ine gider ama tayinde öyle ha deyince olmaz , onunda bilimum prosedür ve kurallar? var takdir edece?iniz üzere

  Birde "?dari ?zin"li say?lamayacak ki?iler var ; Meydan Müdürü , Müdür Yard?mc?s?(lar?) , Mali ??ler Departman? Müdür ve bir k?s?m personeli , Güvenlik personeli , bir k?s?m Odac?lar , Yaz? ??leri Müdürlü?ü ve personeli gibi kurumun bürokratik i?levselli?ini sürdürmesi için geçerli ana kadrolar mutlaka o meydanda olacak.

  Yap?m i?leri ihale ile birilerine verilmi? ise mutlaka bir "Kontrol Komisyonu" olacak .

  Sözün özü , meydan uçuşa kapal? bile olsa meydanda yine bolca insan çal??acak ... Sadece uçuşla ilgili personele ( ATC - Yer Hizmetleri - Teknik Ekip ) izin verilecek ki ?ahsi kan?m bu arkada?lar?n izinli say?lmas? ba?ka yerlere görevlendirilmesinden daha ekonomik olacakt?r devlet için.

  Sevgiler
  B. Fatih KOZ [Antalya / Southwind Airlines / Flight Dispatcher, Instructor]

  [ X-Plane 12 / MsFs 2020 / DCS 2.7 ]
  [ AMD Ryzen5 5600X / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB / 32GB DDR4 Ram | Asus TUF Gaming FX505DV: AMD Ryzen7 3750 / Nvidia RTX 2060 6GB/ 16GB DDR4 Ram ]

 8. #8
  Senior Member fatih.koz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29-11-2002
  Yer
  Istanbul, TR
  Mesajlar
  5.789
  Üsttekilere ek olarak bunlar? da cevaplayay?m ;

  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">Mecburen personlini ücretsiz izne ç?karabilirler gibi geliyor bana.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Öyle bir imkan yok , olsa kesin yaparlar [:P]

  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">657 kanun nun d???nda ba?ka bir kanun geçerli olamaz m??</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Olamaz , Devletin tüm personelinin ba?lay?c? kanunudur 657 ...

  Kanunlar?n birbiri ile çeli?emeyece?i , birbirine ayk?r? hükümler içeremeyece?i de malumunuzdur san?r?m. Bir kanun personele ücretsiz izin verilemez diyor ise di?er bir kanun verilir diyemez Böyle bir çeli?ki tüm sistemin birbirine girmesi demektir.

  Kanunlara dayand?r?larak ç?kart?lan yönetmelikler çeli?ki içerebiliyor bazen ki böyle bir durumda da hemen hatal? olan düzeltiliyor , düzeltilmez ise mahkeme yürürlükten kald?r?yor hatal? olan? oluyor bitiyor

  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">Hay?r yapacak bir i? olmasa bile bu personel can s?k?nt?s?ndan ne yapar. Bizim gibi online fs oynayacak halleri yok herhalde</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Vallahi oynasalar ne güzel olur , belki bizleri biraz daha iyi anlarlar da meydanlarda bürokratik zorluklar azal?r

  Sevgiler
  B. Fatih KOZ [Antalya / Southwind Airlines / Flight Dispatcher, Instructor]

  [ X-Plane 12 / MsFs 2020 / DCS 2.7 ]
  [ AMD Ryzen5 5600X / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB / 32GB DDR4 Ram | Asus TUF Gaming FX505DV: AMD Ryzen7 3750 / Nvidia RTX 2060 6GB/ 16GB DDR4 Ram ]

 9. #9
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  26-01-2006
  Yer
  ?zmir, Turkey.
  Mesajlar
  1.328

  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">Hay?r yapacak bir i? olmasa bile bu personel can s?k?nt?s?ndan ne yapar. Bizim gibi online fs oynayacak halleri yok herhalde</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Vallahi oynasalar ne güzel olur , belki bizleri biraz daha iyi anlarlar da meydanlarda bürokratik zorluklar azal?r

  Sevgiler


  <div align="right">Originally posted by fatih.koz*-*15/04/2007*:* 20:15:18</div id="right">
  [/quote]

  Do?ru vallaha

  Aç?klamalar?n için sa?ol Fatih a?abey. Dedi?in gibi sonuçda her?ey kanunlar da yazan kurallar çerçevesinde uygulan?yor. Ama benzer bir olay büyük bir meydan da olsa ve bu meyda n?n i?letmesi de TAV gibi özel bir kurulu? olsa san?r?m durum farkl? olurdu. Gerçi zor bir durum kolay kolay büyük meydanlar da böyle bir ?ey söz konusu olamaz ama varsayd???m?z? dü?ünerek söylüyorum.
  ERS?N BOZKURT
  28/06/1987
  LTBJ

 10. #10
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  17-04-2004
  Yer
  ANKARA, Turkey.
  Mesajlar
  118
  E?itime devam edilir hocam,izin mizin olmaz Tayin,görevlendirme vs. de olmaz çünkü onlar da ayr?ca harc?rah,yolluk,kalacak yer vs.vs. masraf ve personel için de bir ton s?k?nt? getirir.Zaten meydan?n eskimesinde personelin suçu yok ki tutup ba?ka yere göndersinler[:P]
  Fatih Hocam da söylemi?,dosya tanzimi,eksiklerin giderilmesi,düzen,tertip,m?nt?ka temizli?i;yani idari faaliyetlere devam edilir.Devletin i?i bitmez...
  2003 ya da 2004 y?l?yd?,1 ay LTAZ'da bulunmu?tum.24 saat aç?k liman statüsünde idi o zaman,?imdi bilmiyorum durumu,sadece 2 uçak geldi 30 günde o da gündüz,biri GLF4 i? gezisi,biri de PGT san?r?m charter o kada.Ama meydan?n faaliyeti 24 saat [:P][:P]


Benzer Konular

 1. FS9'da kaybolan meydanlar!!
  By hakan737 in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 16-04-2011, 02:42
 2. Avsimdeki eksik meydanlar
  By mehmetali in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08-01-2010, 21:13
 3. FSX motorlar kapal? halde ba?lamak
  By Emirates in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14-07-2009, 21:12
 4. FsCargo - Türkiye Meydanlar? v1
  By fatih.koz in forum Tasarım
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 11-10-2006, 22:20
 5. Istanbul VFR - meydanlar
  By imported_admin in forum Screenshots
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12-01-2005, 01:40

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •