Sevgili arkada?lar,
Maalesef bireysel olarak modelcilik hobisine yak?n ve yatk?n de?ilim. Bu nedenle sanalpilot forumlar?ndaki modelciler bölümünün çok iyi bir izleyicisi oldu?umu söyleyemem. Modelciler forumunu açmam?n do?ru bir karar oldu?unu, ?imdiye kadar gösterilen ilgi belli ediyor. Bundan da memnunum.
Bugün ilginç bir görü? ayr?l??? ya?and?. Model sat??? yap?ls?n m?, forumda özgürce anons edilsin mi, edilmesin mi diye.
?ki taraf?n da kendince hakl? görü?leri var.
Forumlar?m?z?n kuruldu?undan beri devam eden amatör ruhunu muhafaza etmek için, ticari ürün sat???na ortam sa?lamak gibi bir dü?üncem ta??mad???m gibi, uygulamada bu tür aktiviteler için k?s?tlay?c? oldum. Sanalpilot sitesi amatör bir site oldu?u için ticari ürün sat?? platformu olmas?n? hiçbir zaman arzu etmem.
Bir taraftan da hem amatör, hem de maddi imkan gerektiren bir hobi için ürün payla??m?na tolere etme tercihim var.
Benim ba?tan beri kanaatim amatörce bu hobiyi gerçekle?tiren arkada?lar?n, yenileyece?i, de?i?tirece?i veya kullanmad??? modelleri sat???na mani olmamak idi. Bu durum ile model al?p/yap?p/ithal edip ticari kazanç için forumda sat??a sunma yakla??m? aras?nda ince ve mu?lak bir s?n?r var.Her defas?nda veya her topikte bu yarg?ya varma çabas?nda olmak istemiyorum.
Bu nedenle model satmak isteyen arkada?lar?n,
-k?sa ve anla??l?r bir lisanla satmak istedi?i ürününün özelliklerini anlatmas?,
-herhangi bir ?ekilde o ürünün promosyonuna yönelik hem ba?l?kta, hem de yaz?da renkli harfler, ünlem i?aretleri, smileyler ve di?er reklam mahiyetinde ifadeler kullanmamas?
-fiyat bilgisi vermemesi, fiyat mukayesesi yapmamas?
-ba?ka bir siteye sat?? için link vermemesi
-sat??a dair görü? ve öneri sormamas?
-sataca?? model ile ilgili fotoğraflar? sanalpilot.com server?na yüklememesi, sadece ba?ka bir siteye yükleyece?i
fotolar?n forum ortam?nda görülebilmesi için link vermesi
- ve en önemlisi almak isteyenlerin kendisiyle email veya pm ortam?yla temasa geçmelerini istemesi
gerekecektir.
Sat?? yapmak isteyen üyemiz sadece private message veya email yoluyla cevapland?r?lacak ve di?er forum üyeleri taraf?ndan herhangi bir yorum yaz?lmayacakt?r. Sadece sat?? yapmak isteyen üyemizin "ürün / ürünler sat?lm??t?r" veya "ürün/ürünlerin sat???ndan vazgeçilmi?tir" cevab? yaz?labilecektir.
Benzer bir ?ekilde model almak isteyen arkada?lar ile pm veya email ortam?ndan temasa geçilecek, sat?? teklifinde forum üzerinden bulunulmayacak ve topic al?m? yapan üyenin "ürün / ürünler al?nm??t?r" veya "ürün/ürünlerin al?m?ndan vazgeçilmi?tir" ifadeleriyel son bulacakt?r.
Bu kurallara uymayan üyelerimizin yaz?lar? silinecektir.
Bu kurallar? maddi konular?n gere?inden fazla devreye girip , forumumuza hakim olan dostluk ve payla?ma ortam?na zarar verebilecek polemiklere engel olabilmek için koydum. Bu kurallar? ve genel yakla??m?m? benimsemeyen arkada?lar?n bana mail atarak (*) görü? bildirmelerini ama gerekli ba?ka bir düzenleme yap?lana kadar bu kurallara uymalar?n? rica edece?im.
sayg?lar?mla


(*) mail adresim a?a??daki resim üzerindedir