www.flightsim.com 'dan TURK_TM1.ZIP, TURK_TM2.ZIP ve TURK_TM3.ZIP dosyalar?n? indirin.
Bütün Türkiye'yi kapsayan bu dosyalar Türkiye arazi yükseltilerini gerçe?e daha uygun ve daha do?ru hale getiriyorlar.
Antalya'n?n falezlerinin kumsal gibi gözüktü?ünü söylemi?ti bir arkada??m?z bu forumda. Yukar?da bahsetti?im mesh scenery ile falezleri gayet net görüyorsunuz.
i?te falezlerden ve Kemer üzerinden mukayeseli iki görüntü

DEFAULT fs2002 KEMER mevkii

ayn? yerden mesh scenery uygulanm?? hali


DEFAULT fs2002 falezler

ayn? yerden mesh scenery uygulanm?? hali