Dikkat çok uzundur ve resimlidir........

istek üzerine 14ocak2006 tarihinde editlenmistir.

FS2004`e AI trafikler nas?l eklenir?

Herkese selamlar, geçen gün Patient arkada??m?z bu konuda küçük bir yard?m rica etti. Konu biraz uzun ve zahmetli oldu?u için k?sa cevaplar yerine, detayl? bir ?ekilde anlatmak birkaç kere yazmaktan daha faydal? diye dü?ündüm. Eminim birçok arkada??m?z?n da ihtiyac? olan bir konu olsa gerek bu.

FS2004`e AI (artifical intelligence) Trafik yani yapay zeka trafikleri, FS2004`de birkaç farkl? yollar ile temin edilir ve uygulan?r. AI trafikler FS2004 içinde belirli bir kodlama düzeni hareket ederler. Yani biz ne istersek onu yaparlar. Eskiden AI trafikler bir noktadan di?erine düz bir çizgi ile uçarlard? ama san?yorum FS2004`de rota takip edebiliyorlar ama halen ini?`te s?raya sayg?lar? yok!! En az?ndan yoktu onunda cevab? bulundu.

AI trafikler iki yöntemle FS2004`de ilave edilirler;
1- haz?r bir paket
2- elle kendinizin yapt??? ilaveler.


Birinci seçenek için benim bildi?im en iyi seçenek (PAI)Project AI`nin haz?rlad???, kendisine ait installer`i olan paketlerdir, ama bütün havayollar? yoktur. Otomatik olarak FS9`a yüklenirler.

?kinci seçenek için önce bir flightplan dosyas?, ard?ndan da o plana ait uçaklar? bulman?z, gerekli baz? programlar ile bir düzene getirmeniz ve FS9`a aktarman?z gerekir. Bu ?ekilde akl?n?za gelen tüm havayollar?n? ya kendiniz haz?rlars?n?z ya planlar? adapte edersiniz, yada planlarda de?i?iklikleri yapabilrisiniz. Planlar? ve uçaklar?/textureleri yine PAI, MRAI-Most realistic AI , Avsim, Flightsim, FSP,AIA, ARNZ gibi yerlerden bulabilirsiniz.

not;bu yaz? haz?rland?ktan sonra 2005 yili sonunda MRAI sitesi kapanm??t?r. ancak elinde MRAI flightplan compiler olan baz? arkada?lar hali haz?rda MRAI installer'a uygun planlar haz?rlamaya devam etmektedirler. Bu MRAI planlarini uygulamak için mutlaka MRAI installer'a ihtiyac?n?z yoktur, sadece bir kolayl?kt?r. Kendiniz manuel ileride anlat?lacak ?ekilde planlar?n?z? ekleyebilirsiniz. ZAten mrai installer'da site kapal? oldu?u için herkesde yok.

Bu i?ler için gerekli olan programlar nelerdir?

FS2004`de AI trafikler /Flight Simulator9/scenery/world/scenery alt?nda traffic030825.bgl ad? ile default olarak kaydedilirler. Normalde bu BGL dosyas?n?n içini göremezsiniz. Bu yüzden bu BGL`lerin içini görebilmek için AITM veya TTOOLS programlar? kullan?lmaktad?r. AITM program? FS2002 için haz?rlanan versiyon üzerine patch`le FS2004`de çal???r hale getirilmi?tir. FSAISV, Flight Simulator AI traffic seperator, havada ve/veya yerde uçaklar?n ayr?m?n? yapan ilave bir programd?r. Tüm bu i?lemleri bitirdikten sonra havaalanlar?nda uçaklar?n yeterince park yerine sahip olmalar?n? sa?lamak içinde AFCAD program?n? kullanman?z gerekecektir. AFCAD ile default veya add-on havaalanlar? için yeniden park yerleri ve gerekirse havayollar? ?irketlerine özel park yerleri, ???kland?rma, taxi çizgileri vb düzenlemeleri yapabilece?iniz gibi haz?r olan afcad2 dosyalar?n?da FS9`a ilave edebilirsiniz. Son olarak gerekli olan program EDITVOICEPACK yani k?saca EVP3.X program?d?r. Bu program ile tüm havayollar? callsign`lar?n? , AI trafiklerinize ekleyebilirsiniz. Son anda akl?ma gelen bir programda nadiren laz?m olabilecek AirEd, yani air dosyalar?n? düzenleyen programd?r.
Program adresleri;
AITM; Thomas Molitor http://www.molitor-home.de/fs önce fs2002 versiyonunu sonra FS2004 versiyon patch`ini üzerine yükleyin
TTOOLS; asl?nda ttools PAI installer ve AITM ile beraber geliyor, araman?za gerek yok. Sadece FS9`la ayn? i?letim sisteminde olsun, yoksa Fs9`u bulamaz.(farkl? partisyon olsa bile ayn? XP alt?nda olmas?n? kasdediyorum) E?er içiniz rahat etmezde flightsim veya avsimden ttools 2.0 olarak aratabilirsiniz.
FSAISV; http://www.flightsimmer.com/files/fileinfo.php?id=85 umar?m çal???r, yoksa flightsimmer.com a üye olup http://www.flightsimmer.com/forums/s...ad.php?t=34466 adresine ula?maya çal???n .(fsai seperator forum
AFCAD; Lee Swordy AFCAD 2.21 olarak avsim veya flightsim`de arat?n. FS9`un içine klasör olarak yerle?tirin yeterli.
EVP3.X; www.editvoicepack.com burada EVP`nin iki versiyonu vard?r biri FS2002 için di?eri FS2004 için. FS2004 için son update yap?lm?? olan? al?n daha sonra arada s?rada u?ray?p ara update leri offline update olarak ekleyebilirsiniz. (bu yüzden 3.x dedim, en son 3.1 vard? belki 3.2 ç?km??t?r)
AirEd; ayn? isimle avsim veya flightsim`den ara?t?rabilirsiniz. Makinenizdeki yeri önemli de?il.

Birinci seçenek ile AI trafik nas?l yüklenir?

www.projectai.com sayfas?n? mutlaka s?k kullan?lanlar ekleyin derim, çünkü s?k s?k u?rayaca??n?z bir adrestir. Öncelikle ki?isel bir öneri olarak bu ve benzeri yerlerden indirdi?iniz program veya dosyalar? çok düzenli olarak ar?ivleyin. PAI ana sayfas?nda en son yap?lan ilaveler ana ekranda tarih ile haber olarak verilir. ?lave edilen dosya yeni bir ?irket (release) veya daha önce yay?nlanm?? bir ?irketin update`i olabilir (reworked).Official Files sayfas?nda PAI installer`i bulabilirsiniz. Zip`li bir dosyad?r ve bilgisayar?n?zda ayn? i?letim sistemine olmas? yeterlidir. PAI installer ad? ile bir klasör alt?na koyman?z yeterlidir. Hemen alt?nda Airlines, Cargo, Historical ve Military ba?l?klar?ndan istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayn? sayfada gerekli dökümanlar ve PAI`de kullan?lan uçak modelleri ve bunlar ait son update`lerde yer almaktad?r.
Normalde PAI`de bir paket yüklenirken kendine ait olan uçak modelini de en son update`e göre yükler. Nadiren, model yüklü de?ilse o uça?a ait trafi?i görmemeniz mümkündür. Bu durumda yine PAI installer`i kullanarak model yüklenebilir. Modelleri önceden yüklemek bir gereklilik de?ildir. Çünkü e?er tüm paketleri yükleyecekseniz zaten bunlarda hemen hemen yüklenmi? olacaklard?r.

Ad?m ad?m bir PAI uça??n? yükleyelim;

a- bir PAI uça??n? download edip ar?ivinize aç?n. yukar?daki resmide yer alan PAI official library k?sm?nda Airlines'a girerek bir havayolu seçelim.Yaz?y? editledi?imde bende olmayan bir havayolunu seçerek sizlerle ayn? anda yüklemek istedim.Örnek olarak First Choice diyelim. ?çinden en az iki dosya ç?kacakt?r. Bulabilece?iniz bir yerde ar?ivinize bu iki dosyay? aç?n.PAI Install-First Choise........PAI dosyas? ile k?sa bilgiler içeren bir RTF doküman dosyas?. (dosya ad? havayolunun ad?na göre daha uzun olabilir)Baz? dosyalardan birkaç ilave uyar? veya bilgi dosyas? ç?kabilir ama önemli olan PAI uzant?l? oland?r.

b- PAI installer`i çal??t?r?n ve ar?ivinizden first choise.PAI`yi bulun ve OPEN ile devam edin.


böyle afilli bir sayfa aç?l?r ve dil seçimini sorar. ?ngilizce tercihen Frans?zca olabilir.devam etti?inizde, paketin içindeki uçak modelleri ve texture'leri hakk?nda bilgi gelir. daha sonrada bu plan? ve modelleri haz?rlayan ki?iler hakk?nda bilgi gelir.di?er k?s?mlara göre önemsiz son a?ama ise FS9'un ve/veya FS2002'nin yerinin tespiti ve seçimdir. PAI installer bilgisayar?n?zdaki FS versiyonlar? kendisi bulacakt?r. Ayn? anda iki ayr? ayn? Fs versiyonu varsa onlar?da bulur. daha do?rusu o an çal??an XP'ye yadi?letim sistemina ba?l? olarak gördü?ü tüm FS'leri size gösterir, siz tercihinizi yapars?n?z.


Installation mode`a geldi?inizde burada burada 3 seçenek vard?r;Automatic,Custom,Manual.
Automatic, kendi kendine trafi?i kaydeder

Default olarak, muhtemelen ya ICAO ya ?irket d? uzant?l? olarak tespit etti?i FS9'un alt?nda gerekli yere kaydedecektir. Bundan korkman?za gerek yok. di?er seçenekler biraz daha ki?iye özel seçim yapmak içindir. u?ra?mak istemiyorsan?z do?rudan bu seçene?i kullanabilirsiniz.

Manual, PAI dosyas?n? FS9 içinde, kendi yaratt??? PAI installer klasörü içine aircraft_pai_first_choise_airways.txt, airports_pai_first_choise_airways.txt ve flighplans_pai_first_choise_airways.txt olarak 3 parçaya ay?rarak (i?in özü budur) size b?rak?r.
Siz bu noktada kendinize özel düzen yaratmak istiyorsan?z CUSTOM`u seçebilirsiniz. Bu a?ama biraz daha bilgi ve dikkat gerektirir ama gözünüzde büyütmeyin.
Ayn? seçenek kutular?n?n alt?nda don`t change, make visible, make invisible seçenekleri vard?r. Don`t change paket nas?l geliyorsa o ?ekilde b?rak?r. make visible; pai uçak modellerinin, FS9 aircraft seçenekleri içinde görülmesini sa?lar. Make invisible ise görülmemesini sa?lar. E?er çok miktarda uçak ekleyecekseniz görülmemesine fayda var, ancak ileride elle uçak ekledi?inizde texture`un modele uyup uymad???n? (bazen küçük harf hatalar? buna neden olur) görmek için buna ihtiyac?n?z olabilir. E?er visible olmas?n? istiyorsan?z, make visible yerine (don`t change'i kullan?n daha iyi. Make invisible der ve ileride yukar?daki gibi bir ihtiyac?n?z olursa geçici bir süre için AIRED program? ile uça?? görünür k?lar kontrolünüzü yapar ve yeniden invisible hale getirebilirsiniz. Bu i?lemlerin trafiklerle bir ba?lant?s? yoktur, onlar uçmaya devam ederler.
Tercihen sizce FS9'da uçak seçerken aircraft listesi alt?nda PAI uçaklar?na ait bir liste görünmesinin bir sorunu yoksa olaya adapte olana kadar don't change seçene?ini kullanman?zda fayda var.

c- CUSTOM INSTALLATION'u sectikten sonra gelen penceredeki default hiç bir?eyi de?i?tirmeyin, sadece önceki pencerede CUSTOM'u seçti?iniz için en altta "customized name and location" ? i?aretleyin. Hemen yan?ndaki CHANGE butonu aktif olacak ve yeni bir pencere aç?lacakt?r.CHANGE butonuna bast?g?n?zda bu ekran acilacaktir.


Bu pencere sizin eklemek istedi?iniz PAI uçak paketinin, FS9`da nas?l dosyalanmas?n? sa?lad???n?z yerdir. En yukar?da 3 tane suffix yani uzant? seçene?i vard?r. Birinci seçenek apply to following suffix, siz nas?l bir isim verirseniz hepsini bu isim alt?na toplar veya her defas?nda buraya ayr? bir isim vererek ayr? ayr? fs9`a trafik olarak ilave eder. Örne?in buraya CARGO derseniz ve tüm cargo trafikleri bu ?ekilde saklarsan?z FS9 dizini alt?nda traffic_cargo.BGL olarak saklan?r. resimdeki örnek'de e?er bu seçenek aktif olusa yuklenen tüm trafikleri PAI_military.BGL olarak kaydet demektir. Kaç tane trafik eklemek isterseniz isteyin hepsi bu ayn? BGL altina eklenecektir. Sonra trafiklerden birini silmek isterseniz bu BGL`yi ba?ka bir yere açman?z ve eksiltmeleri yapman?z gerekir. Ayn? zamanda bu suffix, her bir trafi?e sizin iste?iniz farkl? bir ismide vermenizi sa?lar. Örne?in Atlas CARGO yu ATLAS de?ilde GIANT diye saklamak isterseniz bu suffix`i kullan?rs?n?z.
Di?er seçenek suffix will be PAI_airline name ise , her defas?nda installer otomatik olarak paketi olu?turan havayolunun ismi ile BGL dosyas? haz?rlar. Örne?in Traffic_PAI_first_choise_airways.BGL gibi. Siz toplu install yapsan?z bile bunu her havayoluna ayr? ayr? yapar.
Üçüncü seçenek suffix will be PAI_ICAO_airline code ise, ikincinin ayn? ama sadece havayolu ad? yerine onun ICAO kodunu kullan?r, Yani traffic_FCA.BGL gibi. Bu yüzden iki ve üç, daha sonra yapabilece?iniz modifikasyonlar için FS9'da scenery altinda kolay bulman?z için daha kullan??l?d?r.

AI traffic folder'i ise e?er isterseniz bu anda ba?ka bir yere yönlendirme ?ans?n?z var ama AI trafikler sadece FS9/scenery/world/scenery altinda çal???r.

di?er kalan seçenekler bu yapt???n?z ayarlar?n haf?zada kalmas? vs için. önemsiz ayarlar.

d- Bu bölümü OK`leyip geçtikten sonra , installer yüklemeye ba?lar.


?nstaller ile birden fazla yükleme ayn? anda yap?labilir. Sadece uçak modeli yüklerken ise tek tek yap?lmal?d?r. PAI`de uçak yüklenirken e?er update`i varsa ilk pencerede zaten söyler , ama sizin yapman?z gerek bir ?ey yoktur. Installer kendi kendine halleder. Installer iki kere ayn? texture`u yine ayn? yere iki kere ayn? plan? yüklemez, e?er özel bir dosya ad? hatas? söz konusu de?ilse.
Yükleme i?lemi bitti?inde CLOSE diyerek prgramdan ç?kabilirsiniz.PAI ile yap?lan bir yüklemeden sonra, e?er bu trafi?i kald?rmak istiyorsan?z, bunun için özel bir program maalesef yoktur. Bunu tek tek elle yapmak zorundas?n?z.
Bunun için;
A- önce kald?rmak istedi?iniz traffic_XX.BGL`nin içini AITM veya TTOLS ile istedi?iniz bir yere açarak görüntüleyip , aircraft.txt yi elde ederek o planda hangi model uçaklar?n kullan?ld???n? tespit edin. Ayr?ca önceden PAI uçaklar?nda texture uzant?s? olarak hangi uzant? isminin de kullan?ld???n? tespit etmekte fayda vard?r. Bu biraz genel bilgi konusudur. (havayollar?n?n k?sa adlar? veya ICAO kodlar? gibi, texture`ler haz?r PAI paketlerinde bu ?ekilde tasnif edilirler.)
B- daha sonra örne?in First Choise ise FS9/scenery/world/scenery dizini alt?ndaki traffic_PAI_First_choise_airways.BGL`yi silin veya ba?ka bir yere ta??y?n.
C- FS9/aircraft alt?ndaki PAI uçaklar? içinde kullan?lan uçaklar? aramaya ba?lay?n. Aircraft.txt`den not etti?iniz modelleri bularak, aircraft.cfg içinden de texture uzant?s?n? bulmak mümkündür. Aircraft.cfg içinde silece?iniz ?irketi arat?n örne?in FCA, buldu?unuzda texture için uzant?y? zaten göreceksiniz. FCA'ya ait cfg sat?rlar?n? silin ve sonraki [fltsim.x] numaralar?n? düzenleyin.
D- PAI uça??n?n(uçaklar?n?n) alt?ndaki texture.FCA'yi silin. Biraz uzun ve zahmetli bir yolla FCA'y? , FS9 trafiklerinden tamamen kald?rm?? oldunuz.?kinci Seçenek olan (elle kendimiz nas?l ilave yapar?z?

Elle yani manuel olarak trafik ilavesi yapmak için, bu i?in biraz teknik k?sm?na hakim olmak gerekir.
Kendi yapaca??n?z ilavelerde AITM program?n? kullanarak, bir uçuş plan? haz?rlayabilirsiniz. AITM bu plan? flighplans.txt olarak belli bir düzene koyacakt?r. Her zaman için böyle bir programa , e?er üzerinde baz? de?i?iklikler yapacaks?n?z ihtiyaç vard?r. AITM mant???nda çal??an ba?ka programlar olabilir ama ben bunu kullan?yorum. Aksi halde TXT dosyas? içindeki s?ralama dizinini kendinizin elle yazmas? çok zor ve hata oran? çok yüksek bir i?tir. Flightplans.txt dosyas?n? notepad program? ile açt???n?zda ufak tefek kodlama hatalar?n?, uçak numaras? tan?mlar? gibi basit i?lemler için kulanman?z? öneririm.
Bu i? için AITM olmazsa olmaz bir program de?ildir. AITM'nin ana görevi planlarda ufak tefek düzenlemeler yapmak, uçaklar? organize etmek vb i?leridir. Art?k planlar son derece düzenli hale geldi?i için AITM'ye normal kullan?c?lar?n çok s?k ihtiyac? yok. Çok detay? ki?iye özel çal??ma yapmak isteyenler sadece planlardaki var??-kalk?? havaalanla?r ve saatleri konsundaki de?i?iklikleri bu programla yap?yorlar. yoksa TTOOLS yeterli ve zahmetsiz bir programd?r.

AI trafikler iki a?amadan olu?urlar;
a- FS9 ve uçak ile ilgili çal??malar
b- Uçu? planlar?n?n uygun bir biçimde düzenlenmesi

A yani FS9 ve uçak ile ilgili çal??malar ayn? zamanda B ile de ili?kilidir ve ikisi ayr?lmaz bir bütündür. Kabaca AI trafik düzeni ?u ?ekilde çal???r;
FS9`a yüklenmi? olan bir AI uçak, kendisinin kullan?ld??? bir uçuş plan?n?, düzenlenen kalk?? ve ini? zaman?na göre uçuştan 15 dakika önce meydan`da park yerinden ba?layarak ini? yerinde +15 dakikal?k bir bekleme süresince uçar. Bu plana göre kalk?? yapaca?? meydandaki kendine uygun bo? bir yere gelir, iznini al?r, meydan?n AFCAD2 dosyas?na göre haz?rlanm?? taxi yollar?n? kullanarak piste gider vsvs.yani bizim yapt???m?z gibi.Planlard kalk?? ve var?? zamanlar? iki türlü verilir. Biri havadki geçikmeleri hesaba katan esnek bir var?? zaman? di?er ise (@) ile belirtilen kesin var?? zaman?. Ben de çok fazla bilmiyorum bunlar ne i?e yarar. Bana göre uçsun yeter.

Detaya önce Flightplan`dan ba?layal?m. Bu dosyalar? bulabilece?imiz birçok adres var. Genelde zip dosyas? halindedirler. www.projectai.com da file library sayfas?nda SCHEDULE alt?nda bol miktarda AI flightplan bulabilirsiniz.
di?er adresler;
http://www.fsai-flightplans.6th-heaven.com/
http://www.fsalliance.net/ ücretsiz üye olmak gerekir.
http://www.world-of-ai.com/
http://www.boris-cargo-fp.fsalliance.net/

www.avsim.com ile www.flightsim.com adreslerindende Flightplan bulabilirsiniz. Yaln?z, bu sitelerde 2004 y?l? öncesi planlar ya tek bir TXT dosyas? halinde r yada FS2002 için haz?rlanm?? yine tek TXT dosyalar? olabilir. Bu dosyalar?n teker teker ayr?lmas? ve gruplanmas? gerekir. bu yüzden olabildi?ince yeni tarihli planlari tercih etmenizi öneririm en az?ndan gerekli olan 3 dosyaya sahiptirler.


?imdi beraberce bir Flightplan'i FS9'a manuel olarak dahil edelim

Bu çal??ma için yine sizlerle ayn? ?artda olmak için bende yeni bir plan ekleyece?im. Ekleyece?im uçuş plan? Thailand'da bölgesel uçuş yapan NOK AIR firmas?.Download etti?im plan, MRAI ile haz?rlanm??. MRAI daha öncede dedi?im gibi MostrealisticAI web sayfas?n?n k?satlmas?. MRAI plan? demek bu sitede yer alan bir özel installer ile yüklenebilece?i anlam?na geliyor ama hiç sorun de?il. Dosyay? açt???n?zda gerekli olan 3 txt dosyas?n?n yan?nda bir aç?klama ve bir cfg dosyas? gelir. Bunlar bize installar kullanmayaca??m?z için laz?m de?il. Çünkü her flightplan MRAI olacak diye bir kural yok. Bu fazla dosyalara en fazla havayolunun callsign'ina veya parking code'una bakmak için bakabiliriz. (tesadüf bu planda bu ?irket için parking code yok)
Burada anlatacaklar?m detayl? bilgilerdir, sadece tam olarak olay?n ne oldu?unu rakmalar?n kodlar?n ne anlama geldi?ini anlaman?z için. plan? yüklemek bu kadar detayl? de?il.Ama ihtiyac?n?z oldu?unda ne ile ilgilenmenize yard?mc? olacakt?r.

AI trafik için kullan?lan traffic_XX.BGL`si 3 ana txt dosyas?ndan olu?ur;
- aircraft.txt
- airports.txt
- flightplans.txt


yani;


bu üç txt dosyas?n?n ba??nda aircraft,airport ve flightplan sabit kalmak üzere devam?na ait olduklar? ?irketi tan?mlayacak bir ?ey gelmelidir.
Burada bizim dosyalar?m?z Aircraft_fred_WI05_NOK , airports_fred_WI05_NOK ve flightplans_fred_WI05_NOK
uzunluk önemli de?ildir, zaten bende bu dosya isimlerini biraz sonra de?i?tirece?im ve daha kolay s?ralanabilir , di?er BGL'lerime uyan bir hale getirece?im.

Flightplans.txt her bir uçak için ?u tan?mlama bilgilerini içerir (virgüllere dikkat)


AC#1350,HS-TDA,1%,WEEK,IFR,0/00:35,@0/01:35,320,F,9201,VTBD,0/02:05,@0/03:15,340,F,8306,VTCC
Aircraft txt`deki uça??n numaras?, uça??n kuyruk numaras?, genel trafik içindeki yüzdesi, haftal?k uçuş, IFR ?artlarda, haftan?n 0.günü (pazar), as?l kalk?? meydan?ndaVTCC'den kalk?? saati, VTBD'ye ini? saati, uçuş irtifas?,F flightlevel 320,, uçuş numaras?, var?? meydan? VTBD, VTBD`den kalk?? günü saati, VTCC`ye ini? saati, Flevel, 340, uçuş no 8306 ve kalk?? meydan? (ilk kalk?? meydan?)

ucus günleri;
1=pazartesi,2=sal?,3=çar?amba,4=per?embe,5=cuma,6= cumartesi,0=pazar. yani hemen hemen gerçek timetable zaman kodu gibi. orada galiba pazarlar? 7 olarak geçiyor.

Bu dizinde akl?n?z? kar??t?racak olan ?ey, ilk meydan olan asl?nda var?? meydan? kalk?? meydan? gibi duruyor. Oysa dizin`de tersi yaz?l?yor. Yani kalk?? meydan? kodun en sonunda yer al?yor. Bu pazar günü için bir uçuş , e?er HS-TDA'n?n ba?ka uçuşlar? varsa bu dizinin arkas?na IFR'dan sonraki düzen ?eklinde eklendi?inde , bakt???n?zda içinden ç?k?lmaz bir hal al?r. Ama genel mant??? bilmenizde fayda var. Dikkat etmeniz gereken en önemli ?ey her bir ça?r? kodlu uça??n tek bir uçuşplan? diznine sahip olmas?. Yani listede ayn? ça?r? kodlu uçak için (burada ) alt alta ;
AC#1350,HS-TDA,1%,WEEK,IFR,
AC#1350,HS-TDA,1%,WEEK,IFR,
AC#1350,HS-TDA,1%,WEEK,IFR,........
Olarak giden bir plan varsa yanl??l?k var demektir. Çünkü uça?a toptan tek bir kod yaz?laca??na ayr? ayr? her uçuşa ayn? uçak yaz?lm?? demektir. Ve bilgisayar kendine emredileni yap?nca meydanda bir sürü ayn? uçak olur, buda trafik için ho? de?il!!!K?sacas? uçak adet say?s?na göre plan dizini olmak zorunda. ?irketin 3 uça?? varsa sadece 3 dizin olacak demektir. 45 uça?? varsa 45 ayr? uçak için 45 ayr? plan dizini anlam?na gelir.Yani resimde gordugunuz gibi her registration'a tam bir haftal?k plan.

Gelelim Aircraft.TXT`ye. Oda bu plandaki uça??n (AC#1350) hangisi olaca??n? tan?mlamaktad?r. Aircaft.txt içindeki dizinde ?öyledir;
AC#1350,450,"NOK airlines Boeing 737-400"Bu dizin, uçak için s?ra numaras?, uça??n sürati, "aircraft.cfg'de uça??n title'i" demektir. Ya uça??n aircraft title'indaki aç?klamay? buraya , yada burdakini oraya yazman?z gerek. Amaç ikisininde ayn? olmas? çünkü traffic BGL uça?? , aircraft......TXT içindeki uçak tittle'i ile FS9 alt?ndaki uçaklar?n içindeki tittle e?le?tirerek gerekli olan uça?? uçuruyor..
AC#1350 iste?iniz bir rakam olabilir sorun de?ildir. FS9 her ?irketin uçuş plan?n? ayr? ayr? alg?lad??? için FS2002`deki gibi tüm planlardaki uçak numaralar?n?n çak??mamas? için ayr? olmas?na gerek yoktur. Yani her havayolu için indirdi?iniz planlarda benzer numaralar tesadüf edebilir. Siz her havayolu için bu üç txt`yi kendi ba?lar?na tuttu?unuz sürece sorun de?ildir.
Aircraft.cfg , planda çal??acak olan uça??n hangi uçak modeli olaca??n? belirler. Normal bir uça?? bile AI planda kullanabilirsiniz ama uçak say?s? fazla oldukça detayl? uçaklar makineyi yoracakt?r. Bu yüzden AI planlar için LOD yani detay? dü?ürülmü? uçaklar kullan?l?r. Aircraft.txt`deki bir yanl??l?k planda o uça?a ait olan uçuşun yap?lmayaca?? anlam?na gelir. Bu yüzden title k?sm?n?n mutlaka do?ru olmas? gerekir.

Peki uçak ayn? ama 4 farkl? kuyruk numaras? var, kaç uçak yaz?lacak? Uçak modeli örne?in B737-400 ama 3 adet kuyruk numaras? farkl? uçak plana yaz?lm??sa siz yine bir uçak tan?tacaks?n?z. Çünkü as?l uçak (B737-400) . uça??n plandaki adetsel say?s?n? plan dizinindeki kuyruk kodu belli eder. En ba?taki numara yani örnek AC#1350 , sadece B737-400 tipi bir uçak oldu?unu belirler. E?er firma ba?ka uçak kullan?yorsa ve flightplanda bu varsa
AC#1350,HS-TDA
AC#1351,HS-TDG
AC#1352,HS-TDU
gibi her ayr? numara farkl? bir uçak model anlam?na gelir. O zaman bu uçaklar?n Aircraft.TXT`de ?u ?ekilde olmas? gerekir;
AC#1350,460,"AIA B734 NOK HS-TDA"
AC#1351,465,"AIA B757 NOK HS-TDG"
AC#1352,460,"AIA B767 NOK HS-TDU"
gibi

Bazen ?uda mumkundur;
Baz? havayollar?nda uçak tipi ayn? veya farkl? olsa bile , baz? registration'larda farkl? livery kullan?lm?? olabilir. Veya NOK AIR'de yasadigim gibi sirketin 3 ucagi icin 3 ayri boyama yapilmistir. bu durumda her bir registraiton icin ayr? bir ucagi assign edebiliriz.Airports.txt`de ise planda belirtilen havaalanlar?n?n kodlar? yer al?r. Eski planlarda genelde bunlar ya yoktur ya eksiktir ama yenilerde ayr? bir dosya halinde verilmektedir.


Bu yüzden alternatiflerinizi iyice ara?t?rman?z? öneririm. Ayn? ?irkete ait farkl? planlar? mutlaka inceleyin.

MRAI ile haz?rlanm?? baz? aircrafts_MRAI_XX_txt ?eklinde aç?l?rlar.Sorun etmeyin önemli olan bas k?s?mlar?d?r, aircraft, airports, flightplans'dan sonra ne yazarsan?z olur yeterki biribiri ile ayn? olsun.
?imdibu bölümün ba??nda bahsetti?im gibi dosyalar?m?n ismini istedi?im gibi de?i?tiriyorum.
Uçaklar nas?l yüklenir ve bu cfg+title i?i nas?l kontrol edilir?

Ço?unlukla uçaklar? yine PAI`de library alt?nda Current k?sm?ndan bulabilirsiniz. Avsim ve flightsim`de de bulabilece?iniz gibi http://www.fsrepaints.de/ , http://arnz.myhost.co.nz/ , http://www.ai-aardvark.com/ , http://www.evolveai.com/ gibi adreslerden bulmak mümkündür.

beraberce NOK AIR'e ait bir ucagi yukleyelim.
NOK AIR'a ait ucagi ben Aiaardvark sitesinden edindim. iseyen PAI'den de bulabilir. Önemli olan ucagin nerden oldugu degil nas?l yuklendigidir. Ben son zamanlarda PAI'nin ucaklari yerine daha az polygon sayili ama daha kaliteli di?er AI ucak modellerini tercih ediyorum. Cunku AI ucak sayim hayli fazla.

önce ucagimizi elde edelim;


sonra;


ve uça??m?z veya uçaklar?m?z;


asl?nda bu plan için 3 ayr? uça?a ihtiyac var. e?er siz AC#1350'yi plandaki 3 uça??n kar??s?na yazarsan?z tek NOK AIR'e ait hangisi olursa olsun bir uçak yüklemek yeterlidir. 3 registration içinde ayn? uça?? gösterecektir. Ama ben hem say? az hemde 3 livery farkl? oldu?u için plandaki her 3 uça?a ayr? ayr? bir uçak ilave edece?im. Asl?nda bunu bu sayfay? açana kadar bilmiyordum. Flightplan? haz?rlayanda bilmiyormus demekki tek uçak kullanm??. Aama 737-400 texturelerine bak?nda 3 ayr? reg codu için 3 ayr? livery oldu?unu gördüm. her 3 livery'yede göz at?p uygun olanlar?n? download ettim.ve bu uçaklar? resimdeki gibi uygun bir ?ekilde ar?ivledim. Dosyalardan bir tanesi HS-TDE için bir update texture'ü içeriyordu.

AI uçaklar? normal bir uçak gibi aircraft`lar?n?za ilave edebilirsiniz.Hangi AI modeline ait ise o modelin alt?nda texture klasörüne ilave etmeniz gerekir. Baz? uçak textureleri klasörsüz gelirse onlar? texture.XXXX ad?nda bir klasör yaratarak alt?na yerle?tirebilirsiniz.Burada dikkat edece?iniz noktalar ba?l?yor, birazc?k dikkat bütün sorunlar? halleder, buradaki i?lemler uça??n öncelikle FS9 taraf?ndan tan?nmas?n? içeriyor. ;

uça??n texture'ü ile beraber size bir aircraft.cfg örne?i gelebilir.


bunu uça??n kendi aircraft.cfg'si içine kopyalayarak en son uçaktan sonra ard???k bir rakam verin.


E?er indirdi?iniz texture dosyas? ile bir CFG örne?i ç?kmam??sa a?a??daki ?ekilde bir önceki uça??n bilgilerini kopyalarak gerekli yerleri doldurun. Parking codes ?irketlere göre de?i?ir ama bilinen bir isim ise yazabilirsiniz, örne?in MNG için MNB, gibi. Bu i?in en kolay? parking manager gibi programlar? kullanarak oradan cfg`de uygun de?i?iklikleri yapmakt?r. ATC airline için ça?r? kodunu biliyorsan?z yaz?n bilmiyorsan?z, e?er EVP3.X`i yüklediyseniz FS9/aircraft`in altinda bir airlines.cfg dosyas? bulacaks?n?z (EVP program?n? her kullan?p update etti?inizde airlines.cfg`yide menuleri kulaln?p update yapmay? unutmay?n). Orada istei?iniz callsign`i bulabilirsiniz..

[fltsim.0] --->aircraft.cfg içindeki s?ra numaras?, ard???k gelmelidir 0,1,2,3 gibi
title=AIA B734 NOK HS-TDA-->aircraft.txt`deki cfg`deki title txt dosyas?ndaki ile buras? ayn? olmal?d?r.
sim=aia_737_400--->modelin kulland??? air dosyas?
model=no_refl---->baz? uçaklarda gerek texture için gerekse motor varvasyonlar? için farkl? model seçenekleri olabilir. buraya model klasöründeki uzanti yazilir. örne?in buras için model.no_refl 'in no_refl'si gibi.
panel=
sound=
texture=nok_TDA---->texture klasörünün ismi texture.nok_TDA
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=--->eger bir reg codu varsa silebilirsiniz
atc_id_color=0xffffffff
atc_airline=NOK AIR---->ça?r? kodu büyük küçük faketmez
atc_flight_number=--->eger rakaml? gelmisse silebilirsiniz
atc_parking_codes=->park yeri büyük yaz?lmak zorunda nas?l gelirse öyle kals?n. Yoksa sonra ilave edilebilir. NOK AIR icin bir code tanimlamasi yok.
atc_parking_types=GATE-->büyük yaz?lacak, uça??n gate`e parketmesi için nas?l gelirse öyle kals?n
ui_manufacturer=Aardvark
ui_type=Boeing 737-400
ui_variation=NOK AIR (Songkhla)
atc_heavy=0
description=AI Aardvark 737-400, Repaint by Steve Tran!

Uça??n?z yükledikten sonra flightplan ile gelen aircraft_XX.txt içindeki t?rnak içindeki yere yukar?daki aircraft.cfg`deki title'?n kar??s?ndakini yaz?n. Daha do?rusu bu ikisinin ayn? olmas?n? sa?lay?n. Aircraft_XX.txt içindeki bilgiler ile flighplans`daki dizinleri kar??la?t?r?p yanl??l?k olup olmad???n? kontrol edin.
FS9'da AI uça??n cfg'sindeki tittle

flightplandaki aircraft.txt'deki bilginin yerine

bu ?ekilde gelecek. ?imdi FS9'da ve flightplanda tittle ayn? oldu.Bütün i?ler bitti ?imdi flightplan'i nas?l yükleyece?im???

Burdan sonras? çok kolay.Elimizde;
Aircraft_NOK_WI05.txt
Airports_NOK_WI05.txt
Flightplans_NOK_WI05.txt dosyalar? var. Bunlar? ayn? yerde tutun.

TTOOLS program?n? çal??t?r?n. (PAI installer`da veya AITM`de var).


Sa?da ve solda iki penceresi olan bir ekran aç?lacak.Soldaki pencere yüklemek iste?imiz flightplana ait aircraft, airprts ve flightplans TXT bilgilerini, sa?daki ise bu flightplani nereye compile edece?imiz yani yukleyece?imiz gösterir.Bu ekranda a?a??daki resimdeki gibi NOK AIR'in TXT bilgilerine ula?aca??z
bilgilerimize ula?t???m?zda soldaki pencereye bunlar gelecektir.?imdi asl?nda normal olarak sa? tarafa zaten kendili?inden gelecek olan FS9 alt?ndaki scenery klasörünü gelmedi?ini varsayarak BGL'yi olu?turmak istedi?imiz yeri yeri seçelim. Buras? FS9/scenery/world/scenery klösörü olmak zorundad?r.
art?k haz?r?z. REsimdeki gibi sol kolonda yer alana NOK AIR'e t?klad???m?zda otomatik olarak prgram ilgili 3 dosyay? seçecektir. burada daha fazla havayolu plan? olsa bile sadece t?klad???n?z havayoluna ait 3 ilgili dosyay? seçer.COMPILE dedi?inizde i?lem tamamlanacak ve a?a??da ye?il olarka i?lemin bitti?ini göreceksiniz.e?er herhangibi, bir uyumsuzluk varsa burada k?rm?z? ile o hataya ait bilgi ç?kar. örne?in uça??n AC numaras?, olmayan bir meydan vs.

i?te yükledi?imiz plana ait bir uçak;Havalaan?nda uçaklar?n benim istedi?im yere park etmesini nas?l sa?lar?m?

Havaalanlar?ndaki park yerlerinin tanzimi AFCAD program? ile yap?l?r. AFCAD program? FS2002 ve FS2004 için ayr? ayr?d?r. FS2004`de afcad2 tipi afcad dosyalar? kullan?l?r.
Afcad dosyalar?n PAI`den veya herhangi bir public freeware siteden bulmak mümkündür. Sadece default veya özel scenery versiyonlar?na göre araman?z? öneririm.
AFCAD2 dosyas?n? FS9/addon scenery/scenery alt?na do?rudan yerle?tirmeniz yeterlidir. AFCAD program?n? açt???n?zda üzerinde düzenleme yapmak istedi?iniz meydan kodunu arama bölümüne yazman?z yeterlidir. Bunu yazd???n?zda e?er siz yeni bir dosya eklediyseniz alttaki pencerede iki meydan ç?kacakt?r. Bunlardan sadece biri üzerinde de?i?iklik yap?labilir, buda üst s?rada oland?r. E?er default bir meydanda kendiniz düzenleme yapacaksan?z "save as" demeniz yeterlidir. Afcad dosyalar?da ba?lar?nda AF2 sonu BGL olacak ?ekilde isimlendirilirler. Araya istedi?iniz tan?mlamay? alt çizgi ile ekleyebilirsiniz. Örne?in;
AF2_LTBA_def1.BGL

Havaalanında e?er haz?r bir afcad2 dosyas? varsa, park yerleri için bir kodlama yap?lm?? demektir. Bunlar havayollar?n?n k?salt?lm?? adlar?d?r. Her park yeri için özelliklere bakt???n?zda bu park yerini kullanma önceli?i s?ras? bir vea birkaç uça?a s?ra ile verilmi? olabilir. Sistem park yeri bo?sa ve kime tahsis edilmi?se uçaklar? ona göre yönlendirir. E?er park yerinde ba?ka uçak varsa eleminasyon yaparak ikinci, üçüncü park yerlerine gönderir. Hiçbir uça??n tan?mlanmad??? park yerlerine genelde, park yeri kodlanmam?? uçaklar veya kodland??? halde yer bulamayan uçaklar gider.
Bu konuda ayr?nt?l? bilgi sahibi olmak isterseniz, mutlaka PAI`de acfad ve parking codes`lar ile ilgili , dökümanlar?, AFCAD ve parking manager programlar?n?n nas?l kullan?lmas? gerekti?ini içeren yaz?lar? okuman?z? öneririm.
AFCAD ile uçaklar?n?za park yerlerini , afcad içindeki aircraft editor yard?m? ile ilave edebilirsiniz. Bu bir data dosyas?d?r ve seçilen uça?a AFCAD program?ndaki databse ile hangi havayoluna ait ise ona göre bir harf kodu verir. Bu harf kodunu otomatik olarak aircraft.cfg`de ilgili dizine i?ler;
atc_parking_codes=THY gibi
Tekrar AFCAD program? ana menusune döndü?ünüzde, park yerlerinden herhangi biri veya birilerinde THY kodu varsa uçak oraya park edecek demektir. Yoksa yine buradaki menuleri kullanarak park kodunu ilgili park yerine ilave edebilirsiniz. Bir park yerini birden fazla uçak kodu kullanabilir. Burada önemli olan öncelik s?ralamas?d?r. Yani
MNB,THY, DHL s?ras? varsa park yeri önce MNG için sonra THY için kullan?labilir demektir. THY bu durumda ba?ka bo? bir park yerini, daha do?rusu FS9 ba?ka bir park yerini THY`ye tahsis edecektir.
Bu tip durumlarda e?er çok bilgili de?ilseniz, kulland???n?z afcad2 dosyas?n?n (özel olarak aray?p bulduysan?z) ayarlar?n? de?i?tirmeyin, zaten haz?rlayan sizin yerinize uzunca bir süre u?ra?m??t?r. Siz sadece uça??n?zdaki atc_parking_codes`u kontrol edin.


Son olarak AI trafikler hakk?ndaki genel bilgileri hat?rlatmak istiyorum;
AI trafikler FS9`da scenery/world/scenery alt?nda traffic ba?l?kl? BGL uzant?l? dosyalar olarak yer al?rlar, almal?d?rlar.
Her bir trafiic BGL dosyas? ba??nda aircraft,airports ve flightplans yazan TXT dosyalar?nda olu?turulmu?tur ve bunlar görebilmek için TTOOLS desetekli bir (decompile) program? gereklidir.
Uçu? planlar?nda hangi model ve ça?r? kodlu uça??n nereden ve ne zaman uçaca?? 24 saat veya haftal?k, VFR veya IFR olarak kodlanm??t?r.
Uçu? plan?ndaki AC#XXXX ile ba?layan numaralar aircraft dosyas?ndaki uçak modelinin ba??ndaki AC#XXXX numaras? ile ayn? olmak zorundad?r. Aircraft.TXT`de Uçu? plan?nda belirtilen kadar uçak modeli olmal?d?r. Uçaklar?n adetsel say?s? (TC-FBA, TC-FBB, TC-FBC....vb) uçuş plan?nda belirtilir.
Aircraft.TXT`de ki, t?rnaklar aras?ndaki uçak ad?, FS9/aircraft alt?ndaki AI uçak modelinin aircraft.cfg`sinde yer alan ait oldu?u [fltsim.XX] dizinindeki title`in kar??s?ndaki isimle ayn? olmad?r.


E?er yaz?da bir hata varsa lütfen beni uyar?n gerekli düzeltmeleri beraberce yapal?m.

?yi uçuşlar

Hakan GÜVEN
__________________________________________________ _
baz? ufak hatalar kalm??, müsait vaktimde koyu renkleri ba?l?klar? burada kodlayca??m. Biber'e teşekkürler aralardakini temizlemi? allahtan. baz? t?rnak aralar?da parantez aras? ç?km?? ..idare edin

--------------------------------------------------------------------------

arada s?rada küçük düzeltmeler yapt???m için özür dilerim. bir süre geçip tekrar okuyunca minik imla hatalar?n? farkediyorum ve düzeltiyorum.