Sevgili arkada?lar,
Bildi?iniz gibi son zamanlarda LTBA ba?ta olmak üzere baz? SID ve STAR larda de?i?iklikler oldu ve bunlar TRVACC sayfas?nda da yay?nland?. Pekçok arkada? gibi ben de DF734 kullan?yorum ve bu uçakta SID ve STARlar?n pek ço?u yüklü. ?imdi problem bu SID ve STARlar?n son de?i?iklikleri yans?tacak ?ekilde nas?l edit edilece?i. Bu konuda fikri olan arkada?lar var m? acaba? ?imdiden teşekkürler.

Enver K?y?k