PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : AI Trafikte uçak düzeni hk.fatih.koz
04-03-2007, 14:57
Selam AI ustalar? ;

Vallahi pe?inen beyan ediyorum aramad?m , search-ara butonuna falan dokunmad?m hiçbir ?ekilde ve pald?r küldür soruyorum ama forum kurallar?n? okudum , aç?k bir Türkçe ile sorumu yaz?yorum ... ( Hep ba?kas?na m? k?zacaks?n?z , e?er daha önce sorulmu? ise buyrun bana k?z?n ?imdi doya doya )

Elimizde bir trafik pakedi var , 5 uçak tan?mlanm?? ama 5 ayr? uçak kullanmak istemiyorum sadece 2 tane kullanaca??m ...

?öyle bir mant?k yürüttüm , do?ru mudur de?il midir ?

- Flightplans.txt dosyas?ndaki uçak numaralar?n? de?i?tirirsem sorun olur , tek bir uçak haddiden fazla uçuş yapmak zorunda kal?r ... Bu yüzden buray? elleme ama aircraft.txt içinde uçak numaras?n? sabit b?rakarak kar??lar?na istedi?in uça?? yaz sorun olmaz . Sim o dosyaya yazd???n modeli ço?alt?r ço?alt?r kullan?r ...

Örnek dosya , Orjinal uçaklar bu ?ekilde diyelim ;

AC#33734,435,"TRAI 2007 PGT B735"
AC#33735,435,"TRAI 2007 PGT B734"
AC#33737,460,"TRAI 2007 PGT B738"
AC#33738,460,"TRAI 2007 PGT B738W"
AC#33739,460,"TRAI 2007 PGT B738W Intenet Sticker"

yani toplam 5 uçak var ama ben bunu ?öyle yap?yorum

AC#33734,435,"TRAI 2007 PGT B734"
AC#33735,435,"TRAI 2007 PGT B734"
AC#33737,460,"TRAI 2007 PGT B738"
AC#33738,460,"TRAI 2007 PGT B738"
AC#33739,460,"TRAI 2007 PGT B738"

Etti size iki uçak ...

Bir sorun olur mu ? Yada sorun olup olmad???n? nas?l anlar?z ...

Böyle yapmam?n sebebi sadece gerçekten be?endi?im uçak modellerini AI'de kullanmak ve bir firma için sadece ana modelleri almak detaya inmemek .

Bir ba?ka deyi?le "ayda y?lda bir denk gelece?im uça?? koysam ne olur ki AI'ye , ama en az?ndan her modelin bir uça?? olsun sistemde" mant??? bu bendeki ...

Cevap , link , f?rça ve önerilerinizi bekliyorum .

Sevgiler

hakan737
04-03-2007, 17:04
mant??? gayet iyi anlam??s?n hocam. hiçbir mahsuru yok. AI trafiklerde biz ne dersek bilgisayar onu yapar.

burada uygulad???n sistem ile hiçbir sorun olmaz. plan tan?mlanm?? AC# kar??s?nda hangi uçak varsa onu uçurur. Benimde zaman zaman yapmak gere?i duydu?um bir müdahaledir. Hiç bir yan etkiside yoktur.

alternatif olarak ikinci dedi?in ?ekilde düzletme yap?l?r;

yani trafik paketi 5 uçak için haz?rlanm?? ama sen 3 uçak kullanmak istiyorsun, yapaca??n sadece flighplans.txt içindeki AC# numalar?n? bu 3 uça?a göre düzenlemek, hepsi bu.

her iki yöntemdede hiçbir sorun olmaz, plan t?k?r t?k?r çal??maya devam eder.

osengezer
04-03-2007, 20:24
Fatih Hocam,

Ben bu FS olay?n?n en çok sanal gökyüzünde tüm hakkimiyetin bizlerde olmas?n? seviyorum. Yani ne istersek onu görürüz...

admin
04-03-2007, 22:10
Ben de aynen senin yapt???n gibi denemeler yapt?m Fatih ve i?e yarad?.
Hatta sim cacheledi?i resim dosyalar?n? birden fazla uçakta kulland??? ve dolay?s?yla texture tasarrufu yapt??? için daha h?zl? çal???r diye dü?ünüyorum.

fatih.koz
04-03-2007, 23:42
Oh yahu , içime su serpildi vallahi cevaplar?n?zla ... Te?ekkürler :)

Murat a?abey ben DXT1 No MipMap kaydediyorum uçaklar? , 512 kb oluyor kaplamalar ... E birde bunu tüm filo için tek uçak ?eklinde dü?ününce performans art??? olmuyor de?il .

Özellikle bol uçak THY'de faydas?n? gördüm ama içim içime sinmiyordu "acaba eksik mi yap?yorum" dü?üncesi ile ?imdi ondan da kurtuldum .

Sevgiler

hakan737
05-03-2007, 01:40
DXT3'de de ni mipmaps var , ne farki var DXT1 ile DXT3'ün?

vaccaro
05-03-2007, 09:30
Hakan hocam,
Yan?lm?yorsam DXT format? bir çe?it s?k??t?rma ile resimleri kaydediyor. Asl?nda içerisinde bar?nd?rd??? alfa kanal ile ba?lant?l? ama belki s?k??t?rma oran? da farkl? olabilir.

fatih.koz
05-03-2007, 10:54
Benim bildi?im DXT1'de de 3'tede mips oldu?u :)

Mutab?k zip - rar s?k??t?rmas? gibi bir mant??? var ... Birde DXT1 No Alpha var ama çok dandik oluyor o zaman uçaklar parlam?yor .

Bu arada küçük bir bilgi , Emil THY'nin lalelilerini boyuyor ?u an ... Onlar? ve benimkileri TurkSim'e yükleyece?iz ve download'a açaca??z bitti?inde :)

Sevgiler

hakan737
05-03-2007, 12:03
DXT3'de de no alpha ve no mips diye hat?rl?yorum hatta hep öyle yap?yorum ama merak ettim bir tane haz?rlay?p bakaca??m. AI'lerde no alpha olmas? daha iyi de?ilmi? gereksiz hesaplama yapmam?? olur.